Становище относно проекта за Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018

22.06.2016 г.
На 9 юни 2016 след обсъждания с различни заинтересовани групи на правителствения Портал за обществени консултации беше публикуван проект на Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018. Проектът поставя акцент върху ангажименти, свързани с: 
          • подобряване на достъпа до информация и осигуряване на двупосочна комуникация със заинтересованите страни чрез използване на предимствата на новите технологии;
          • овластяване на гражданите в тяхното участие в процесите на взимане на решения чрез търсене на нови форми на взаимодействие, които насърчават съавторство и равнопоставеност; 
          • електронизация на публични услуги с оглед увеличаване на тяхната достъпност и качество;
          • намаляване на разхода на публичен ресурс, както и прилагане на мерки за повишаване на интегритета на публичните институции.
 
Програма Достъп до Информация изготви становище относно част 2 "Достъп до информация" на Третия национален план Версия 1.0. Нашите препоръки са относно:
Обособяване на две подчасти на тематична област "Достъп до информация": 
1. Мерки за прилагане на ЗИД на ЗДОИ на национално равнище
2. Секторни политики за прозрачност
Обосноваването на предложенията може да бъде видяно в пълния текст на становището.
PDF

Коментар на ПДИ относно изменения в Закона за електронните съобщения

06.06.2016 г.
На 27 май 2016, Народното събрание прие на първо четене изменение и допълнение в Закона за електронните съобщения. Заявеният мотив бе, че изменението е безобидно и цели да направи възможно ползването на данни за трафика на електронни съобщения за откриване на изчезнали лица, които са станали или могат да станат жертва на тежко престъпление.
 
Дали изменението е безобидно и дали предложеният текст съответства на заявените мотиви - анализ, изготвен от ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, публикуван в месечния информационен бюлетин на ПДИ за май 2016:
Създават ли опасност за правата на гражданите измененията в Закона за електронните съобщения?
Файл

Становище по проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

16.03.2016 г.
На 16 март 2016 г. Програма Достъп до Информация изпрати на Министерския съвет Становище по проекта на Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
PDF