Становище по ЗИД на ЗДОИ

21.11.2014 г.
ПДИ публикува своето становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ, публикуван в правителствения портал за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1474.
 
Конкретните предложения на ПДИ са:
1. Относно чл.41ж, ал.1 от ЗДОИ:
Предлагаме вместо „след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията“, текстът да бъде формулиран по следния начин: „след заплащане на материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията“. Терминът „такса” да бъде съответно заменен навсякъде в чл.41ж от ЗДОИ.

2. Относно чл.41ж, ал.5 от ЗДОИ:
Да отпадне изцяло т.3, а т.1 да бъде съответно преформулирана, както следва: „за материалните разходи по ал. 1, събирани от държавен орган или орган на местно самоуправление – с акт, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите”.
3. Относно чл.41б, ал.1, т.7:
Да бъде допълнена разпоредбата по следния начин:
„съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон, освен в случаите на надделяващ обществен интерес”.
PDF

Становище на ПДИ относно изменение и допълнение на ЗДОИ във връзка с въвеждане на Директива 2013/37/ЕС

26.08.2014 г.
На 26 август 2014 г. Програма Достъп до Информация изпрати свое становище относно необходими изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до работната група по разработване на проект на ЗИД на ЗДОИ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с въвеждане на Директива 2013/37/ЕС за повторната употреба на информация в обществения сектор. Със заповед на министъра, Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ бяха поканени да участват като експерти в работната група.
PDF

Становище на ПДИ относно ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности

11.07.2014 г.
На 24.06.2014 г., в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД) - сигнатура 454-01-69. Вносители са група народни представители от ПП Атака.

В своето становището, екипът на ПДИ изтъква, че така предложеният ЗИД на ЗПИЛЗВДДД, е проблематичен. От една страна, в него не е съобразен баланса между правото на достъп до обществена информация – от една страна, и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите – от друга, установен с Българската  Конституция и международните документи, които се отнасят до гарантирането на основните права на човека. В това отношение не е отделено необходимото внимание на целта на закона. На второ място, с предложената разпоредба се разширява прекомерно кръгът на задължените да декларират публично своето имущество лица, с което се поставя под въпрос практическото изпълнение на закона, ако предложението бъде прието.
PDF

Становище на ПДИ до Конституционния съд на Р България по Конституционно дело № 8/2014 г.

07.07.2014 г.
На 7 юли 2014 г. Програма Достъп до Информация внесе в Конституционния съд на Република България своето становище по дело № 8/2014 г., образувано по искане на омбудсмана на Р България. Искането е за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.250а – чл.250е, чл.251 и чл.251а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).
Позовавайки се на практиката на Конситуционния съд, припомняйки европейската рамка и историята на обществения дебат в България, свързани със защитата на личния живот и кореспонденцията при запазването на трафични данни, ПДИ излага становището: "че съществуващата уредба на ЗЕС не съдържа необходимите гаранции за защита правата на гражданите по отношение на тайното наблюдение и способства за неоправдана намеса в личната им сфера, в това число в комуникациите им." В становището ясно са изброени проблемите в законовата рамка и приложението й, създадена по отношение на достъпа на държавни институции до данни за трафика на и други данни за електронните съобщения съгласно ЗЕС.
PDF

Становище относно допустимото ограничаване на публичността на съдебните заседания за защита на държавната тайна

26.06.2014 г.
На 26 юни 2014 г. бе проведено заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд по Тълкувателно дело № 4/2014 г. Делото е образувано по искане на председателя на ВКС г-н Лазар Груев за даване на отговор на въпроси, свързани с допустимото ограничаване на публичността на съдебните заседания за защита на държавната тайна в случаите на използвани специални разузнавателни средства.
 
За първи път ВКС отправи покана за участие в дебатите по тълкувателното дело към неправителствени организации, включително Програма Достъп до Информация. ПДИ внесе становище, което бе представено в съдебното заседание от ръководителя на правния екип Александър Кашъмов.
 
За делото в медиите:
 
Публичността на делата не бива да зависи от използването на СРС, сп. „Правен свят”, 26 юни 2014
Съдът, който заседава "публично при закрити врати", Доротея Дачкова, в. „Сега”, 21 май 2014
Секретни ли са секретните дела, Павлина Панова, "БАНКЕРЪ Спешъл", 16 май 2014
ВКС образува тълкувателно дело след сигнал на журналисти, сп. „Правен свят”, 13 май 2014
След сигнал от журналисти ВКС ще решава за закритите съдебни заседания, Медиапул, 13 май 2014
PDF

Становище на ПДИ по тълкувателно решение № 2/2014 г. на Върховния административен съд

28.03.2014 г.
Тълкувателно дело № 2/2014 г. по описа на Върховния административен съд /ВАС/ на Република България е образувано по искане на омбудсмана на Република България, който е изложил противоречива практика на състави на ВАС по прилагането на текст в закона за досиетата (чл.25, ал.1, т.3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА ). Според тази законова разпоредба комисията по досиетата установява и обявява принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на лица, заемали публични длъжности и осъществявали публични дейности, на основата на един или няколко документи – агентурни сведения, данни от картотеките, документи, съставени от ръководилия ги служител, протокол за унищожаване и др.
Според едни съдебни състави, в тази си дейност комисията по закона е обвързана да установява и оповестява принадлежност при наличие на съответен документ. Според нова практика, появила се през 2014 г., във всеки един случай комисията трябва да извършва проучване и е длъжна да се мотивира във всеки конкретен случай.
В свое становище от 26 март 2014 г. „Програма Достъп до Информация” (ПДИ) припомня европейската рамка на темата за разкриване на документите на бившите служби на тоталитарния режим. Подчертава националния консенсус, с който 40-то Народно събрание прие закона, след години на политически и законотворчески лутания.  Със закона се цели, според различните вносители, гражданите и медиите да имат пълен достъп до информацията, свързана с миналото и зависимостта от тайните служби на всички лица, които кандидатстват или заемат важни държавни, обществени, политически постове и позиции. Законът бе проверен за конституционосъобразност именно по отношение на същия чл.25, ал.1, т.3, като с решение № 4 от 26 март 2012 г. по к.д. № 14/2011 г. Конституционният съд единодушно прие с 12 гласа, че не противоречи на Конституцията. Становището на ПДИ е приложено по делото.
PDF

Становище на ПДИ относно проект за Наказателен кодекс

15.01.2014 г.
На 15.01.2014 Програма Достъп до Информация изпрати своето становище по проекта за нов Наказателен кодекс до заместник председателя на Народното събрание и председател на Комисията по взаимодействие с граждански организации и движения, г-жа Мая Манолова и до Министъра на правосъдието, г-жа Зинаида Златанова.
 
ПДИ отправя следните препоръки:

a) да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за „обида” и „клевета” с цел предотвратяване на автоцензурата и осигуряване на ролята на пресата на „обществен страж”. Отпадане на чл.153 и чл.154 от проекта за НК.

b) да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за търсене и получаване на информация чрез използване на технически средства като фотографиране, записване и др., освен в случаите, когато се извършва от длъжностни лица без надлежно разрешение (съгласно Закона за специалните разузнавателни средства). Отпадане на чл.146 и чл.417, ал.1, т.2 от проекта за НК.

c) Да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за разгласяване на „служебна тайна” и „защитена информация” с цел справедлив баланс между ефективното им опазване и възможността пресата, неправителствените организации и въобще структурите на гражданското общество да изпълняват ролята на „обществен страж”, като разкриват нередности на управлението и администрацията.

d) Да бъде прецизирана наказателната отговорност за разгласяване на „държавна тайна” с цел осигуряване на справедлив баланс между ефективното й опазване, от една страна, и възможността структурите на гражданското общество да изпълняват ролята на „обществен страж”. Наказателноотговорни да са само длъжностни лица, на които информацията е поверена за съхранение и пазене. Да бъде осигурена защита на добросъвестно разкриване в обществен интерес на информация за нередности, като това деяние бъде обявено за ненаказуемо.
PDF

Становище по ЗИД на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

14.01.2014 г.
На 14 януари 2014 г. ПДИ внесе в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения своето становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 354-01-92. Препоръките на ПДИ са насочени към предприемане на мерки за ефективното прилагане на чл.17, ал.2 от ЗПУКИ – чрез внасяне на изменения в разпоредбата или чрез активното упражняване на парламентарен контрол и дейност на парламентарните комисии с цел преодоляване на проблема с неизпълнението на закона от изпълнителната власт.
PDF