СТАНОВИЩЕ по Проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020

07.08.2013 г.
На 07 август 2013 Програма Достъп до Информация изпрати свое Становище по Проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020. Препоръките на ПДИ са по предложените текстове, отнасящи се до хоризонталния Стратегически приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги. Сред основните препоръки са:
  • Да се създаде независим орган на власт (Информационен комисар);
  • Да се обособят отделни специализирани звена/служители, отговарящи за изпълнението на задълженията по достъпа до информация и активното и навременно публикуване;
  • Унифициране на реда за приемане и отговор на заявления за достъп до информация по електронен път;
  • Ръководителите на административни структури да обърнат специално внимание на изпълнението на задълженията по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове за онлайн публикуване на всички проекти за нормативни актове, заедно с мотивите към тях, датата на публикуване на проектите и на определения срок за обществено обсъждане на проектите, както и на резултатите от обсъждането на представените становища;

ПДИ предлага и да се измени и допълни чл.26 от Закона за нормативните актове, като се предвиди:
  • 1-месечен вместо 14-дневен минимален срок за обществено обсъждане на проекти за нормативни актове;
  • задължение за публикуване и на представените в съгласувателната процедура и от заинтересованите групи и лица становища;
  • задължение за мотивиран отговор на постъпилите предложения, които не се приемат и публикуването му в интернет. 
PDF

Становище на ПДИ във връзка с изготвянето на нов Правилник за организацията и дейността на народното събрание

29.05.2013 г.
На 29.05.2013 г. ПДИ изпрати своите предложения във връзка с изготвянето на Правилника за организацията и дейността на 42то Народно събрание.
 
PDF

Ще донесе ли регламентацията на службите за сигурност очакваната по-голяма прозрачност на политиките в сектора?

21.01.2013 г.
Позицията на Програма Достъп до Информация относно проектозаконите за системата за защита на националната сигурност, за военното разузнаване, за НСО и за държавна агенция „Разузнаване”, изразена в публикацията на ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов в месечния Информационен бюлетин на ПДИ за месец декември 2012:
 
Коментари: Ще донесе ли регламентацията на службите за сигурност очакваната по-голяма прозрачност на политиките в сектора?
Файл

Становище на ПДИ относно предоставяне на достъп по електронна поща

16.01.2013 г.
Във връзка с твърдения на представители на държавни органи по време на проучването на ПДИ през януари 2013 г., че в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ не е предвидена форма на предоставяне на достъп чрез електронна поща, ПДИ изразява позицията си в становище. Текстът на становището, четете тук.

По въпроса, четете коментара на юриста от правния екип на ПДИ Фани Давидова в брой 2(122), 2014 на Месечния информационен бюлетин на ПДИ: Коментари: Отказът да се предостави информация по електронна поща е незаконосъобразен.
 
PDF