Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

17.11.2010 г.
На 17.11.2010 г. Програма Достъп до Информация внесе становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър в Комисията по правни въпроси на Народното събрание. ПДИ е силно обезпокоена от предлаганите изменения. Не за първи път в близката история на законодателството ни се прави опит за ограничаване на публичността с мотива за защита на личните данни.
PDF

Становище относно съдържанието на указания на ДКСИ за прилагането на ЗЗКИ в частта му, свързана с уредбата на "служебната тайна"

03.11.2010 г.
На 03 ноември 2010 г. Програма Достъп до Информация представи писмено становище пред Държавната комисия по сигурността на информацията относно прилагането на уредбата на Закона за защита на класифицираната информация, свързана със защитата на информация, класифицирана като "служебната тайна".
PDF

На 12.08.2010 г. ПДИ изпрати свое критично становище относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър до Министъра на правосъдието.

12.08.2010 г.
ПДИ е на мнение, че въвеждането на платен достъп до Търговския регистър съществено и необосновано ограничава неговата публичност. Според нас платеният достъп няма общо със защитата на личните данни, противно на твърдяното в мотивите към законопроекта. Същевременно смятаме, че е налице надделяващ обществен интерес от публикуването на данните в регистъра с цел икономическа стабилност и предвидимост. Въвеждането на такси противоречи на европейска директива.
PDF

Доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция на Съвета на Европа за достъпа до официални документи

23.07.2010 г.
Въз основа на изготвения Анализ на съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г., ПДИ изготви доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.
PDF

Дебатът за публичността на търговския регистър се връща години назад.

03.06.2010 г.
Според информация в медиите от 2 юни 2010 г., представителни бизнес организации предлагат изменения в законодателството, уреждащо търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър. Програма Достъп до Информация констатира, че не за пръв път се правят стъпки да се ограничи достъпът до публични регистри с мотивите да се защитят лични данни. Смятаме, че ограниченият достъп до търговския регистър е от полза не за обществения интерес, а за интересите на определени кръгове.
Коментарът на ПДИ може да видите тук.

Становище по Проект за задължителни указания относно правилното определяне на характера на информацията, придобита в резултат на използване на специални разузнавателни средства

12.05.2010 г.
На 12 май 2010 г. ПДИ изпрати свое становище по Проект за задължителни указания относно правилното определяне на характера на информацията, придобита в резултат на използване на специални разузнавателни средства до Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). ПДИ изцяло подкрепя инициативата за издаване на задължителни указания по поставения въпрос, особено при наблюдаваната практика по над-класифициране на информация, вследствие на която се засягат сериозно две основни права на гражданите – правото на справедлив процес и правото на достъп до обществена информация за съдебни дела от висок обществен интерес.
Според ПДИ  класифицирането на данни, получени чрез СРС, които служат за изготвяне на доказателствени средства в наказателния процес попада извън обхвата на предвидените в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) защитени интереси, а именно националната сигурност, отбраната, външната политика и конституционнозащитения ред на България. Тези данни са свързани с интересите на правосъдието и не се предвижда тяхната защита чрез класифициране на информацията, придобита чрез СРС като държавна тайна.
В някои конкретни случаи, когато данните получени чрез СРС са свързани със защитата на националната сигурност, те могат да се класифицират, но само при спазването на принципа за преценка дали от свободния достъп би произтекла вреда или опасност от вреда за националната сигурност. Само така би бил спазен принципа на публичност на съдебните дела и конституционното право на всеки гражданин на свободен достъп до обществена информация.
PDF

Конкретни предложения за редакция на измененията в Закона за електронните съобщения

11.01.2010 г.
На 11.01.2010 г. ПДИ изготви конкретни предложения за редакция на измененията в Закона за електронните съобщения.
PDF