Становище по внесения на 28 май 2008 г. ЗИД на ЗДОИ

18.06.2008 г.
На 18 юни 2008 г. ПДИ внесе становище пред Комисията по въпросите на държавната администрация по внесения на 28 май 2008 г. Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ.
PDF

Второ становище по текстовете на КБК за изменение на ЗДОИ

10.06.2008 г.
На 10 юни 2008 г. ПДИ представи второ становище по изработените от работната група към Комисията за борба с корупцията текстове за изменение на ЗДОИ. Ръководителят на правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов-взе участие в работната група, изработила проекта.
PDF

Становище за по-доброто регламентиране на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано със защитата на търговската тайна

20.03.2008 г.
На 20 март 2008 г. екип на ПДИ представи становище на организираното от Комисията за борба с корупцията обсъждане за по-доброто регламентиране на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано със защитата на търговската тайна.
PDF

Меморандум от кръгла маса с конкретни предложения за подобряване състоянието на достъпа до информация в България

14.03.2008 г.
На 14 март 2008 г. Програма Достъп до Информация проведе Национална кръгла маса "Застъпничество за свободен достъп до информация", в която взеха участие представители на неправителствени организации от страната. Форумът се проведе в „Централ Хотел Форум” – София в рамките на проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация” (Adobe PDF 98Kb), финансиран от програма ФАР.

В Националната кръгла маса взеха участие представители на неправителствени организации в страната, участвали в еднодневните регионални кръгли маси (РКМ), проведени във Видин, Велико Търново, Варна, Пловдив, Разград и Бургас през 2007 година, бяха обсъдени проблемите, които неправителствените организации срещат при упражняване правото на достъп до информация и бяха очертани стратегически направления на застъпническа дейност в областта на достъпа до информация. Своят опит в застъпничеството за достъп до информация на ниво Европейски съюз и Съвет на Европа споделиха директорът на европейската мрежа Statewatch Тони Бъниън, и известната застъпничка за свобода на информацията Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe и председател на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация.

Участниците в кръглата маса дискутираха и приеха Меморандум с конкретни предложения за подобряване състоянието на достъпа до информация в България.
Файл