Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Законодателство
Закон за достъп до обществена информация

Законът за Достъп до Обществена Информация (ЗДОИ) бе обнародван в бр. 55 на Държавен вестник от 7 юли 2000 г. 

Такъв закон се приема за първи път в България. Дотогава гражданите имаха регламентиран достъп само до информацията, която се съдържа в публичните регистри и до информацията, свързана с околната среда. Подобни закони съществуват в повечето демократични държави. Те улесняват всеки гражданин или юридическо лице в търсенето на информация, тъй като с тях се дава достъп до най-богатата съществуваща база данни - тази на държавата. 


Последните съществени изменения в ЗДОИ бяха обнародвани в бр. 104 на Държавен вестник от 5 декември 2008 г.

Промените бяха консултирани с ПДИ и са в съответствие с нашия анализ, представян няколко години поред в годишните доклади за състоянието на достъпа до информация в България. Измененията са резултат от обединение на два законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, внесени съответно от Мартин Димитров и от Бойко Великов и група народни представители. Като цяло те отговарят както на проблемите, срещани в реалното прилагане на закона, така и на международните стандарти в тази област.