Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Законодателство
Закон за достъп до обществена информация

Законът за Достъп до Обществена Информация (ЗДОИ) бе обнародван в бр. 55 на Държавен вестник от 7 юли 2000 г. 

Такъв закон се приема за първи път в България. Дотогава гражданите имаха регламентиран достъп само до информацията, която се съдържа в публичните регистри и до информацията, свързана с околната среда. Подобни закони съществуват в повечето демократични държави. Те улесняват всеки гражданин или юридическо лице в търсенето на информация, тъй като с тях се дава достъп до най-богатата съществуваща база данни - тази на държавата. По повод 15 години от приемането на ЗДОИ, през юли 2015 ПДИ публикува хронология на кампанията по приемането и измененията на закона.


Последните съществени изменения в ЗДОИ бяха обнародвани в бр. 104 на Държавен вестник от 5 декември 2008 г.

Промените бяха консултирани с ПДИ и са в съответствие с нашия анализ, представян няколко години поред в годишните доклади за състоянието на достъпа до информация в България. Измененията са резултат от обединение на два законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, внесени съответно от Мартин Димитров и от Бойко Великов и група народни представители. Като цяло те отговарят както на проблемите, срещани в реалното прилагане на закона, така и на международните стандарти в тази област.

 

Изменения на ЗДОИ 2014 - 2015

На 29 април 2015 Министерският съвет внесе в парламента и публикува текста и мотивите на приетия законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. ПДИ участва в работната група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изработването и дискутирането на промените, както и в общественото обсъждане. Законодателната промяна е във връзка с въвеждането на Директива 2013/37/ЕС, с която се изменя и допълва Директива 2003/98/ЕО за повторната употреба на информация от обществения сектор. В рамките на дебата ПДИ внесе редица предложения за подобряване на достъпа до обществена информация, основани на реалните потребности, констатирани в практиката. Становищата на ПДИ са достъпни на адрес: http://www.aip-bg.org/legislation/Проектозакони_и_становища/2014/. През 2014 г. ПДИ проведе обществени консултации с търсещи и предоставящи информация и обобщи резултатите от обсъжданията в Концепция за изменения в законодателството за достъп до обществена информация.

 

Нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени със Заповед ЗМФ 1472 от 29 ноември 2011 г. за актуализация на нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 98 от 13.12.2011 г., която отменя Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя публикувана в Държавен вестник на 07.07.2000 г., обнародвана в ДВ бр. 98 от 13.12.2011 г.