Закон за достъп до обществена информация

Законът за Достъп до Обществена Информация (ЗДОИ) бе обнародван в бр. 55 на Държавен вестник от 7 юли 2000 г. 

Такъв закон се приема за първи път в България. Дотогава гражданите имаха регламентиран достъп само до информацията, която се съдържа в публичните регистри и до информацията, свързана с околната среда. Подобни закони съществуват в повечето демократични държави. Те улесняват всеки гражданин или юридическо лице в търсенето на информация, тъй като с тях се дава достъп до най-богатата съществуваща база данни - тази на държавата. Мотивите на МС за внасянето на ЗДОИ вижте тук. По повод 15 години от приемането на ЗДОИ, през юли 2015 ПДИ публикува хронология на кампанията по приемането и измененията на закона.


Последните съществени изменения в ЗДОИ бяха обнародвани в бр. 97 на Държавен вестник от 11 декември 2015 г.

Текстовете бяха формулирани с участието на Програма Достъп до Информация, която активно участва във всички етапи на дебата по изготвянето и приемането на законопроекта през 2014 - 2015 г. Основна цел на промените бе да се подобри повторното използване на информация от обществения сектор, в съответствие с Директива 2013/37/ЕС. Като цяло измененията подобряват разпоредбите, свързани с предоставяне на обществена информация, като разширяват възможностите за електронен достъп до информация.

 

Нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени с Наредба № Н-1 на Министерство на финансите от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 22 от 18.03.2022 г.