Проектозакони

Начало

 

 

Проект

Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
(Обн., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 г.)

Пар. 1. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:
"(1) Обществена информация е всяка информация, създавана, получавана или съхранявана от задължените по този закон субекти, която не е определена със закон като предмет на държавна или друга защитена тайна."

Пар. 2. Чл. З се изменя така:
"Чл. 3. (1) Държавните органи, техните териториални звена и органите на местно самоуправление са длъжни да предоставят достъп до обществената информация, която създават, получават или съхраняват.
(2) Ал. 1 се прилага и по отношение на:
1. публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1;
2. физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет."

Пар. 3. В чл. 13, ал. 2, т. 1 накрая се добяват думите .до издаването на тези актове".

Пар. 4. В чл. 14, ал. 2, т. З след думата"интерес" се поставя запетая и се добавят думите .включително, когато достъпът до нея е ограничен, но общественият интерес от разкриването е по-значим от защитения с ограничението интерес".

Пар. 5. Чл. 18 се отменя. Пар. в. Чл. 19 се отменя. Пар. 7. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така:
"(2) Разходите по предоставяне на обществена информация във формата по чл. 26, ал. 1, т. З и 4 се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето."
2. Създава се нова ал. 3:
"(З) Предоставянето на обществена информация във формата по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не се заплаща."
3. Досегашната ал. З става ал. 4.

Пар. 8. В чл. 31, ал. 4 думите .може да предостави" се заменят с думата "предоставя".

Пар. 9. В Раздел IV се създава нов чл. 39а:
Обжалване на решенията и отказите по административен ред
Чл. 39а. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и мълчаливите откази могат да се обжалват по административен ред пред по-горестоящия административен орган по реда на Закона за административното производство."

Пар. 10.В чл. 40, ал.1;
1. След думите "отказ за предоставяне на достъп до обществена информация" се поставя запетая и се ;
добавят думите "както и мълчаливите откази".
2. След думата "обжалват" се добавя съюза "и".

Пар. 11. Чл. 41, ал. 2 се изменя така:
.(2) В случаите по ал. 1 достъп до исканата обществена информация се предоставя въз основа на съдебното решение."

Пар. 12. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "от 20 до 50 лв." се заменя с "от 50 до 150 лв.".
2. В ал. 2 изразът "от 100 до 300 лв." се заменя с "от 200 до 500 лв.".
3. В ал. З изразът "от 50 до 100 лв." се заменя с "от 100 до 200, лв.", а изразът .от 100 до
200 лв." с "от 200 до 300 лв.".
4. В ал. 4 изразът "от 100 до 200 лв." се заменя с "от 500 до 1000лв."

Преходни и заключителни разпоредби

Параграф единствен. В срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон субектите по чл. З, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация са длъжни да определят длъжностни лица от съответната администрация, които
отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставена информация.

Вносители: Борислав Цеков, Валентин Церовски, Николай Бучков, Рупен Крикорян,
Емил Кошлуков, Хюсеин ЧаушНАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.11.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP