Проектозакони

Начало

 

 

Приложение № 1
към чл. 28

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна

І. Информация, свързана с отбраната на страната.

1. Информация, отнасяща се до външни опасности и заплахи за сигурността на държавата от военен характер, отбранителни планове, анализи и прогнози, както и произтичащите от тях решения и задачи.
2. Структура, организация и функциониране на органите за държавно управление, както и на върховното главно командване на Въоръжените сили на Република България в условия на кризи и по време на война.
3. Местоположение, оборудване, охранителни възможности и организация на охраната на пунктовете на органите на централната и териториалната администрация и пунктовете за управление на Въоръжените сили на Република България, предназначени за използване в условия на кризи и по време на война.
4. Организация и функциониране на комуникационните и информационните системи за връзка на органите за държавно управление на Въоръжените сили на Република България при различни състояния и степени на бойна готовност и война.
5. Сведения за привеждане от мирно на военно положение, военновременните планове и разчети, проекти и мероприятия, свързани с осигуряването на отбранителната способност на национално равнище, на министерствата, областните администрации, общините, дружествата и организациите, произвеждащи военна продукция. Информация относно планирането, организацията и функционирането на мобилизационното развръщане на Въоръжените сили на Република България.
6. Подробната структура на Въоръжените сили, както и сведения за местата на разполагане (дислокацията) и преместването им (предислокация), действителното наименование, организацията, щатната и списъчната численост на личния състав, въоръжението и системите за управление на Въоръжените сили на Република България, на отделните видове въоръжени сили, родове и специални войски, обединения, съединения, режимни поделения и обекти, невключени в официалния обмен на данни, произтичащ от международни задължения на страната.
7. Информация относно бойните възможности на Въоръжените сили на Република България, на отделните видове въоръжени сили, родове и специални войски, както и на потенциалния противник и предвижданите райони и направления на военните действия.
8. Сведения за разработката, усвояването, производството и реализацията на нови образци, въоръжение, бойна техника и боеприпаси и създадените мобилизационни мощности за тяхното производство.
9. Обобщени сведения по вноса и износа на въоръжение, бойна техника и боеприпаси за нуждите на Въоръжените сили.
10. Бойните задачи на Въоръжените сили и оперативните обединения.
11. Сведения за планирането, местата и начините на складиране, количествата и състоянието на държавните резерви и военновременните запаси на Въоръжените сили на национално равнище и на централната териториална администрация.
12. Сведения за състоянието, размерите, организацията и функционирането на военните летища на страната, обектите и средствата на противовъздушната отбрана, на военноморските бази, пунктовете за базиране и управление на флота и бреговата отбрана.
13. Организацията, формите и методите за защита на пунктовете за управление и телекомуникационната мрежа на държавата за отбранителни нужди.
14. Организацията, дислокацията, задачите и възможностите за действие на системата за радиоелектронно разпознаване и радиоелектронно противодействие.
15. Организацията, функционирането и техническите средства за радиоразузнавателна дейност.
16. Сведения за разпределение на честотите за радиовръзките на специализираните поделения на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.
17. Сведения за свързочната система на Република България, които са свързани с отбраната и сигурността.
18. Планиране, реализация и резултати от научноизследователска дейност с особено важно значение за отбраната и сигурността на Република България.
19. Състоянието, комплектуването и снабдяването на войсковите единици, невключени в Договора за обикновените въоръжени сили в Европа.
20. Подробната структура, наименованията, дислокацията, численият и боен състав на обединенията и съединенията.
21. Обобщени сведения за отпусканите и изразходваните материални средства за нуждите на Българската армия, за складовете и базите и тяхното състояние (невключени в официално обявените според международните договори) – от съединение и нагоре.
22. Плановете, сведенията и обобщени данни за състоянието на оперативната подготовка на територията на страната и строителството на нови обекти с военновременно предназначение.
23. Сведения за катастрофи и аварии с въоръжение и бойна техника на режимни поделения и обекти, ако не налагат обявяване на извънредно или бедствено положение.
24. Обобщена информация относно специалната продукция на отбранителната промишленост, както и прогнози за развитието, плановете, производствените мощности, научните и изследователските единици за реализация на поръчки за въоръжение, бойна техника, боеприпаси и военна апаратура.
25. Обобщени сведения на ниво корпус и нагоре за обучението и преподготовката на резервисти за нуждите на Въоръжените сили на Република България.
26. Специални военни карти, цифрови модели на местността, растерни изображения и фотодокументи на обекти с инженерно оборудване на терена на предвижданите направления и райони за водене на военни действия.
27. Каталози с координати на точки, трайно стабилизирани на местността, нерегламентираният достъп до които би застрашил във висока степен отбраната и сигурността на държавата.
28. Космически снимки, аерофотоснимки, земни фотограметрични снимки и фотопланове на обекти и терени, нерегламентираният достъп до които би застрашил във висока степен отбраната и сигурността на държавата.
29. Геодезични и картографски материали на местността, цифрови модели, растерни изображения, съдържащи информация за месторазположението, вида, характера или предназначението на обектите, имащи значение за отбраната и сигурността на държавата.
30. Обобщени сведения за релефа и характера (структурата) на морското и речното дъно. Елементите, които определят хидрологичния режим на крайбрежните води в реално време (с изключение на фарватерите, които са обявени за международно корабоплаване). Данни за установените места за преминаване на войските през реките в Република България.
31. Организация и функциониране на системата за привеждане на Въоръжените сили от мирно на военно положение, плановете за бойна готовност и мобилизация и задачите на щабовете и войските.
32. Задачите на централните държавни органи, министерствата, ведомствата, централните административни органи и областните управи в по-високите състояния и степени на бойна готовност.
33. Организация и функциониране на системата за снабдяване на Въоръжените сили на Република България с материални средства при различни състояния и степени на бойна готовност.
34. Системата от списъци с военновременните длъжности и лицата, които ги заемат.
35. Информация за системата за охрана и отбрана на местата за лишаване от свобода при различните състояния и степени на бойна готовност.
36. Организация на охраната в случай на война, на културните ценности, имащи особено значение за културното наследство на народа.
37. Данни за резерва от материални средства на министерствата, ведомствата и организациите, създадени за военно време.
38. Оперативната информация за организацията, въоръжението, дислокацията и бойните възможности на въоръжените сили на други страни.
39. Стратегически и оперативни документи, в които се излагат възприетите във Въоръжените сили схващания за водене на войната и операциите.

ІІ. Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната.

1. Информация от областта на външната политика, нерегламентиран достъп до която би застрашил сериозно националната сигурност или би могъл да увреди или да създаде опасност от възникване на значителни вреди на позициите на страната в преговори с друга държава.
2. Сведения и документи за вътрешнополитическото и военното състояние на други държави, основаващи се на непубликувани данни, чието разгласяване може да застраши националната сигурност на страната.
3. Сведения за спецификата на организацията, формите и методите на оперативната работа на службите за сигурност и оперативно-издирвателната дейност на службите за обществен ред.
4. Организационна и щатна структура на службите за сигурност, както и данни за личния състав.
5. Установъчни данни или данни, можещи да спомогнат за установяване на лица, които не са служители, но сътрудничат или са сътрудничили на службите за сигурност и на службите за обществен ред.
6. Информация относно използвани съгласно законовите разпоредби специални разузнавателни средства (технически средства и/или способите за тяхното прилагане), контролиране на покупки и тайно наблюдавани пратки.
7. Данни за вида, нивото на снабденост и качествата на специална техника, въоръжение, боеприпаси, защитни средства, уреди и материали, използвани от службите за сигурност и от службите за обществен ред.
8. Данни, получени в резултат на използване на специални разузнавателни средства, контролиране на покупки и тайно наблюдавани пратки.
9. Информация относно планирани, извършвани и реализирани оперативно-разузнавателни дейности от службите за сигурност, както и получените в резултат на тези дейности информация и предмети, както и данни, позволяващи да се установят лица, оказали или оказващи им помощ в тези дейности.
10. Доклади, отчети, информационни бюлетини, статистически и други данни относно оперативната работа на службите за сигурност и службите за обществен ред.
11. Информация за отпускани и използвани бюджетни средства и държавно имущество за специални цели.
12. Единните регистри на разрешенията, удостоверенията, потвържденията или отказите за достъп до класифицирана информация и делата по проверките за сигурност, водени и съхранявани от НОСИ.
13. Информацията, свързана с изработването и съхраняването на печатите с изображение на държавния герб, както и на печатите на органите на държавна власт.
14. Класифицирана информация, обменяна между Република България и международни организации или държави, маркирана с гриф за сигурност "Строго Секретно", "СЕКРЕТНО" , "ПОВЕРИТЕЛНО" или равнозначни на него.
15. Плановете за гражданска защита на държавата, областите, общините, организациите и фирмите.
16. Сведения за организационно-техническата и програмната защита на автоматизираните информационни системи или мрежи на държавната администрация, министерствата, органите на държавната власт и общинско управление.
17. Информация относно проектиране, изграждане, снабдяване с оборудване и функциониране на телекомуникационни, телеинформационни и пощенски мрежи за предаване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, използвана за нуждите на Въоръжените сили, службите за сигурност или организациите по обезпечаване на тези системи и мрежи.
18. Пароли и кодове за достъп до устройства, които създават, обработват, съхраняват и пренасят информация, маркирана с гриф "Строго Секретно", "СЕКРЕТНО" или "ПОВЕРИТЕЛНО".
19. Организация, методи и средства за криптографска защита на класифицирана информация, маркирана с гриф "Строго Секретно", "СЕКРЕТНО" или "ПОВЕРИТЕЛНО"; описание и образци на разработвани или използвани средства за криптографска защита на така класифицираната информация; ключови материали и класифицираната информация, защитена с криптографски методи и средства.
20. Данни и планове за функциониране на електроцентралите, хидротехническите съоръжения, язовирните стени, пречиствателните станции, железопътните възли, газопроводи, нефтопроводи, трасетата на магистралните водопроводи и водоизточниците, предназначени за снабдяване на големи градове и промишлени центрове.
21. Информация за преминаването на икономиката от мирно на военновременно положение при различните степени на бойна готовност на държавата и при положение на война.
22. Информация за подготовката, организацията и използването на железопътния, пътния и водния транспорт, както и за охраната на комуникационни обекти, привеждане на държавата и въоръжените сили в по-високи състояния и степени на бойна готовност.
23. Информация за организацията, методите и средствата, служещи за опазване на класифицираната информация, представляваща държавна тайна, чието разкриване може да причини загуба на тяхната ефективност.
24. Информация за месторазположението, предназначението, планирането и снабдяването на обекти със специално предназначение, както и планове за тяхната отбрана и охрана.
25. Информация за лица, подозирани в провеждане на подривна, терористична или друга противозаконна дейност срещу обществения ред, сигурността, отбраната, независимостта, целостта или международното положение на държавата, получавана, проверявана и анализирана от службите за сигурност и службите за обществен ред.
26. Подробна организационна и щатна структура на службите за сигурност и службите за обществен ред.
27. Обобщени данни за военнослужещите и служителите в службите за сигурност и службите за обществен ред.
28. Данни относно кадрови въпроси на службите за сигурност и службите за обществен ред, с изключение на данните, съдържащи се в закона за бюджета.
29. Информация от архивни материали относно оперативната работа, включително информация, изготвена въз основа на архивни оперативни материали.
30. Системата от форми и методи на опазване, както и оперативните възможности за охраната на държавната граница, дейността на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и информация за антитерористични и антисаботажни действия на държавната граница.
31. Информация, отнасяща се до планираните, извършените и реализираните оперативно-разузнавателни и оперативно-контраразузнава-телни действия от службите за сигурност, както и информация и предмети, придобити в резултат на тази действия.
32. Обобщени данни, отнасящи се до функционирането на системата за опазване на класифицираната информация, съставляваща държавна тайна.
33. Електронни регистри и дневници за регистрация на документи, както и списъци за други материали, съдържащи класифицирана информация, съставляваща държавна тайна.
34. Подробна информация за планираните, извършваните и реализираните дейности, свързани с досъдебното производство, ако тяхното разкриване би могло да попречи на правилния процес на съдебното дирене.
35. Материали на Министерския съвет, касаещи стратегическия потенциал на държавата, както и правителствени стратегически поръчки и тяхната реализация.
36. Информация за производствената технология, както и отделни начини за защита на документи за самоличност, както и други защитавани (от фалшификация) документи, издавани от държавните и общинските органи.
37. Информация относно планове и задачи на външната политика, чието разгласяване би увредило важни интереси на държавата или на други обекти на международните отношения до времето на официалното им обявяване.
38. Материали, документи, докладни записки от международни преговори и консултации, както и международни договори или части от тях, ако са считани за класифицирана информация, по предложение на една от страните.
39. Организация и функциониране на дипломатическата поща.
40. Системата за охрана на българските дипломатически и консулски представителства.
41. Задачите на българските дипломатически и консулски представителства по време на война.
42. Задачите по охраната на чуждестранни дипломатически и консулски представителства, както и представителства на международни организации в Република България по време на война.

ІІІ. Информация, свързана с икономическата сигурност на страната.

1. Документи за преговори по сключване на финансови договори от общодържавно значение, чието разкриване би могло да окаже влияние върху по-нататъшния ход на преговорите.
2. Изследователска работа с особено съществено значение за интересите на националната икономика, поръчана от министерствата и други държавни органи.
3. Информация относно технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на държавата.
4. Информация за начина на действие на контролно-сигнални устройства и алармени системи, обезпечаващи достъпа до местата за складиране и използване на ядрени материали.
5. Политическа, икономическа или военна информация, засягаща чужди държави, получена при условие, че ще се защитава като класифицирана информация.
6. Планове, прогнози и информация за развитието на оборота със специално оборудване, специални технологии и специални услуги с други държави.
7. Подробна информация относно режима по охрана и обезпечаване на обекти, важни за националното стопанство.
8. Информация за изобретения или полезни модели, определени като касаещи сигурността и отбраната на страната, съгласно Закона за патентите.
9. Информация за открития, като установяване на неизвестни обективно съществуващи закономерности, явления и свойства в материалния свят, чието приложение се отнася до сигурността и отбраната на страната.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 30.11.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP