Българско законодателство

Начало

 


Република България
Министерство на Финансите

Заповед ЗМФ-73
София, 21.01.2004

На основание чл. 28, ал.2 и чл. 35 от Закона за достъп до обществена информация

Нареждам:

1/ Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, създавана или съхранявана в Министерство на финансите да се приемат и регистрират в приемната на Министерството на финансите.

2/ Определям Галина Тодорова - директор на дирекция "Връзки с обществеността и административно обслужване" да разглежда постъпилите по т. 1 заявления и да взема решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и да уведомява писмено заявителите за взетото решение.

З/ Достъп до обществена информация да се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, определени със Заповед № 10 от 10.01.2001 г. и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация да се внасят и събират в касата на Министерство на финансите.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Министерство на финансите.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица, за сведение и изпълнение.

Министър:
Милен ВелчевНАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 09.05.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP