Българско законодателство

Начало

 


На основание чл. 15 (1) т.1 от Закона за достъп до обществена информация, Община Лом определя следния

Ред за подаване на заявление и получаване на обществена информaция в Община Лом

1. Обществена информация по смисъла на чл.2 (1) от ЗДОИ е онази информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължени по закона субекти -административни органи и др.

2. На гише No. 3, стая 102 (административен салон) в сградата на Община Лом, се извършва подаването на заявлението за достъп до обществена информация. Заявлението може да бъде подадено в устна или писмена форма. Телефонът за справки е 0971/69 120.

З. Община Лом предоставя исканата информация по установения в закона начин, а именно:

- преглед на информацията
- устна справка
- копие на хартиен носител
- копие на технически носител

4. Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация на основание Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 се определят от вида на носителя:

- дискета - един бр. -1.44 лв.
- CD - един бр. - 6.00 лв.
- електронна поща -1МВ - 0.36 лв.
- разпечатване - една страница - 0.14 лв.
- ксерокопие - една страница - 0.11 лв.
- факс - една страница - 0.72 лв.
- видеокасета - един бр. + стойността на записа - 5.88 лв. +0.30 лв. на минута
- аудиокасета - един бр. -1.92 лв. + 0.30 лв.
- устна справка-15 мин. -1.80 лв.
- писмена справка - една страница А4 -1.91 лв. Посочените цени са с ДДС.

5. Разходите за предоставяне на обществена информация се заплащат на гише №2, стая 102.

6. Исканата информация се предоставя на гише №3 след подписване на протокол и представяне на платежен документ от страна на заявителя.

От ръководството


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 09.05.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP