Българско законодателство

Начало

 

 

Правила за достъп до обществена информация в Областна администрация Враца

I. Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ /Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г./

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

ІІ. Процедура по предоставяне на обществена информация

Ако желаете да получите достъп до обществена информация трябва да заявите това. Възможностите са две:

А/ Да подадете писмена молба в Деловодството на Областна администрация Враца – стая № 405 на четвъртия етаж в сградата, намираща се на бул. “Демокрация” № 1 в гр. Враца. В този случай молбата Ви ще бъде заведена с входящ номер и след резолюция от Областния управител ще бъде разгледана от изрично определен за това със заповед служител на Областна администрация – Враца, който ще заведе заявлението и във водения регистър на заявленията за достъп до обществена информация.

Молбата може да бъде подадена по пощата или внесена на ръка в Деловодството.

Ако за Вас е по-удобно може да използвате електронна поща, като освен молбата за достъп посочите и адрес за кореспонденция. Заявлението може да подадете на следния е-mail: b.toncheva@m-real.net

Б/ Да заявите желанието си за достъп до обществена информация устно пред служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, като посочите точно каква е информацията, към която проявявате интерес. Това може да направите в стая № 407 на четвъртия етаж в сградата, намираща се на бул. “Демокрация” № 1 в гр. Враца.

Независимо от начина на постъпване на заявлението – чрез традиционна или електронна поща, внасяне на ръка в Деловодството или устно запитване, то се вписва с пореден номер в регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, воден в Областна администрация Враца.

Предвид изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ заявителят да бъде уведомен писмено за решението за предоставяне или отказ на достъп до поисканата информация независимо от начина, по който сте подали заявлението си, в него трябва да е посочен адрес за кореспонденция.

ІІІ. Срок за разглеждане на заявленията. Решение

Незабавно след получаването им от служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация исканията за достъп до такава се разглеждат от него. Максималния срок за отговор е 14 дни от датата на регистриране.

ЗДОИ урежда случай, в които произнасянето по заявление за достъп до обществена информация може да стане и в по-голям срок от посочения по-горе. Това е възможно в следните хипотези:

Чл. 29, ал. 1 - В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

ал. 2 Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 30, ал. 1 – Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

ал. 2 В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Чл. 31, ал. 1 Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

ал. 2 В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

ал. 3 В решението си по чл. 28, ал. 2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

ал. 4 При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

ал. 5 Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон.

Ако исканата обществена информация не се намира в Областна администрация Враца, но има данни за местонахождението й в 14 дневен срок от постъпване на заявлението то се препраща до съответния задължен субект, като заявителят се уведомява писмено за това.

Ако исканата обществена информация не се намира в Областна администрация Враца и няма данни за местонахождението й в 14 дневен срок от постъпване на заявлението заявителят се уведомява писмено за това.

Решението, с което се произнася Областния управител съдържа задължителните реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно:

“ 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.”

Това решение се връчва на заявителя срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ решението съдържа мотиви, на чиято основа е издадено.

Ако с решението е позволен достъп до исканата обществена информация, срокът за който достъп е поне 30 дни от датата на уведомяване на заявителя, той може да се яви в Областна администрация Враца, за да се запознае с нея.

Достъпът, разбран като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на исканата информация е безплатен. Ако желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно ЗАПОВЕД № 10 на Министъра на финансите от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя.

Важно е да знаете, че ако не се явите в определения за достъп срок или ако не заплатите определените разходи, това се счита за отказ от предоставения Ви достъп до исканата обществена информация

За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителят, отговарящ за воденето на регистъра на заявленията за достъп до обществена информация /чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ/.

ІV. Случаи, в които не може да бъде предоставен достъп до поисканата информация

А/ Когато се касае за класифицирана информация – чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ

Б/ Когато се касае за държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон – чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ

В/ Когато се касае за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица – чл. 8, т. 1 от ЗДОИ

Г/ Когато се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България - чл. 8, т. 1 от ЗДОИ

Д/ Когато се касае за лични данни – чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ

Във всички тези случай причината за отказ е, че за достъп до тези видове информация е предвиден друг нормативен ред.

Е/ Когато се касае за търговска тайна или за информация, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци - чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ

Ж/ Когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

З/ Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 09.05.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP