Новини - съдебни дела

Начало

 

 

П Р О Т О К О Л

София, 22.03.2004 година


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и четвърта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ: МИЛКА ПАНЧЕВА, ВАНЯ АНЧЕВА

при участието на секретаря Ани Кръстанова и с участието на прокурора Огнян Атанасов сложи на разглеждане дело № 10889 по описа за 2003 година, докладвано от председателя АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННАТА ЖАЛБОПОДАТЕЛКА Дияна Георгиева Бончева, редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв.Кашъмов с пълномощно от първата инстанция.
ОТВЕТНИКЪТ - председателят на Сметната палата, редовно призован, се представлява от юк.Гаврилова - началник на отдел "Правен" в Сметната палата, надлежно упълномощена от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Адв.Кашъмов: Поддържам касационната жалба. Няма да представям нови доказателства.

Юк.Гаврилова: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Адв.Кашъмов: Моля да уважите касационната жалба по съображенията, изложени в нея. Моля да отмените решението и да постановите ново, с което да отмените отказа на председателя на Сметната палата и да го задължи да предостави достъп до исканата информация. СГС не е отчел целта на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), приемайки че се касае за ограничение на правото на достъп до декларираните в публичния регистър данни. Единствената цел на този закон е да се съберат определени данни и да се осигури тяхната публичност.
На второ място не е отчетено от СГС, че информация относно лицата, подали декларации, и сега се предоставя от председателя на Сметната палата и ежегодно има публикации в централните ежедневници, от които е видно, че именно информация за доходите им е била предоставена. Ако сега се остави в сила решението на СГС, тогава утре председателят на Сметната палата ще намери повод да откаже и на всички останали медии, позовавайки се на съдебното решение. Това би накърнило правото на гражданите за достъп до обществена информация.
Безспорно регистърът по ЗПИЛЗВДД е публичен, както е изрично установено в този закон, а съгласно чл.35, ал.1, т.2 ЗЗЛД, щом източниците на данни са публични регистри, администраторът на данни е длъжен да ги предостави на трето лице, без да е необходимо съгласието на титуляра на данните.
Поради тези съображения считам, че е налице основание за отмяната на съдебното решение. Моля да ми бъдат присъдени разноските по делото.

Юк.Гаврилова: Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и оставите в сила решението на СГС като правилно и законосъобразно. Изложените в касационната жалба съображения за незаконосъобразност на решението са неоснователни. Съдът правилно е установил приложимите правни норми на ЗПИЛЗВДД и на ЗЗЛД, отчитайки съотношението между специалния и общия закон. Това е видно и от направения анализ на чл.6 ЗПИЛЗВДД, при който не е установено задължение за председателя на Сметната палата да предоставя подадена информация по реда на ЗПИЛЗВДД, действително представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
Представям писмена защита.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е основателна. Основателно е възражението, че видно от чл.1 ЗПИЛЗВДД, условието за публичност се осигурява посредством създаването на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Съгласно чл.6, ал.1 от същия закон, достъп до данните от публичния регистър имат и средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства, какъвто в настоящия случай безспорно се оказва жалбоподателката в качеството й на главен редактор на регионалния в. "Тунджа". Същият закон не е изключил някои от горните данни от публичния им характер. Не може да се сподели изводът на СГС, че данните, които се декларират в публичния регистър, представляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД, като напълно основателно е възражението на жалбоподателя, че в настоящия случай ЗПИЛЗВДД се явява специален закон по отношение на ЗЗЛД и че регистърът по последния закон е публичен и спрямо него е приложима разпоредбата на чл.35, ал.1, т.2 ЗЗЛД. Именно духът и смисълът на ЗПИЛЗВДД е такъв, че широката общественост, уведомявана чрез съответните медии, да има поглед върху имотното състояние на лица, заемащи висши държавни длъжности - министри, депутати, висши магистрати, и че такава една прозрачност е една превенция срещу корупцията и това е една от основните цели на този закон. Следва във връзка с гореизложеното да се отбележи, което е и ноторно известен факт, че в централни ежедневници са били вече помествани имотни декларации на висши държавни служители, включително магистрати - във в."Труд" и др. - и не може да се приеме, че такава една информация следва да се откаже на един регионален вестник. Предвид гореизложеното, моля жалбата да се уважи като основателна и се отмени решението на СГС като незаконосъобразно.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 25.03.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP