Новини - съдебни дела

Начало

 

 

П Р О Т О К О Л

София, 18.02.2004 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и четвърта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЕКАТЕРИНА ГРЪНЧАРОВАДИАНА ДОБРЕВА

при участието на секретаря Мария Попинска и с участието на прокурора Иван Лулчевсложи на разглеждане дело № 9502 по описа за 2003 годинадокладвано от съдията ДИАНА ДОБРЕВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 ГПК на второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИ: Иван Николаев Иванов и Стойчо Тодоров Кацаров - редовно призовани, не се явяват и не се представляват;
Фондация "Програма Достъп до Информация" - редовно призована, се представлява от адв. Терзийски, надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Министъра на държавната администрация - редовно призован, не се представлява. От същия е постъпила молба, с която заявява, че на жалбоподателите е предоставена поисканата информация, поради което жалбата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес и прави искане тя да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е нередовна. Не е подписана от подателите. Освен това същата е и просрочена.

АДВОКАТ Терзийски: Получили сме отговора на министъра, но това не е информацията, която сме искали. Считам, че министърът следва да комплектува преписката.

Върховният административен съд констатира, че министърът на държавната администрация не е изпратил жалбата и преписката в изпълнение на задължението си по чл.16 от ЗВАС, а без преписката и съдържащите се в нея документи не могат да се направят никакви изводи по направените възражения за процесуална недопустимост на жалбата като просрочена и прочие, поради което и на основание чл.39, ал.3 от ЗАП във връзка с чл.11 от ЗВАС СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

УКАЗВА на министъра на държавната администрация, че все още не е изпълнил задълженията си по чл.16, ал.2 от ЗВАС и не е изпратил подадената чрез него жалба и преписката по повод тази жалба, която в най-лошия случай ще съдържа поне искането за достъп до информация, направено от жалбоподателите, ако се касае за общо искане, а ако всеки един от жалбоподателите е направил самостоятелно искане, по отделно за всяко едно искане.

ОТЛАГА делото за 19.05.2004 г., за когато Фондация "Програма Достъп до Информация" е уведомена. Да се призоват останалите жалбоподатели и ответната страна. На министъра на държавната администрация да се изпрати копие от протокола с дадените му указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 25.02.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP