Описание дело

Начало

 

 

П Р О Т О К О Л

София
14.11.2003 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, в съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЙОРДАН ЗЛАТАРЕВ
ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Цветанка Грозданова и с участието на прокурора сложи на разглеждане дело № 9455 по описа за 2003 година, докладвано от съдията ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА

НА ПОИМЕННО ПОВИКВАНЕ СТРАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА ТАКА:
МОЛИТЕЛЯТ Алексей Юрданов Лазаров редовно призован се явява лично и с адв. Кашъмов, надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ Министерски съвет, редовно призован, не се представлява. От същия е постъпило писмено становище.
Адв.Кашъмов: Да се даде ход на делото.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ след изпълнение на разпоредбата на чл.107 ГПК, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва молбата за отмяна.
Адв.Кашъмов: Поддържаме молбата за отмяна. Моля да приемете представените с нея доказателства: Удостоверение от Софийска централна пощенска станция с изх. № 192 К 19/26.09.2003 г. и служебна бележка от Фондация "Програма Достъп до Информация".
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените към молбата за отмяна писмени доказателства: Удостоверение от Софийска централна пощенска станция с изх. № 192 К 19/26.09.2003 г. и служебна бележка от Фондация "Програма Достъп до Информация".
ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Адв.Кашъмов: Моля да отмените решението на петчленния състав и върнете делото за ново разглеждане, тъй като са налице предпоставките на чл.231, ал.1, б."а" от ГПК. Касае се за ново доказателство, което е от значение за правото на жалбоподателя, тъй като е свързано с правото на защита и тъй като видно от решението на V членния състав, установяването на факта ще доведе до различен извод относно правото му на защита.
На второ място същото доказателство е възникнало след постановяване на решението на V членния състав и на трето място не е било възможно то да бъде известно на страната, поради следното. Не е в тежест на жалбоподателя да доказва, че неговата жалба не е просрочена, тъй като се касае за процесуална предпоставка, липсата на която би била в полза на ответника, поради което е в тежест на доказване на ответника затова, че жалбата е била просрочена в тази насока е и практиката на ВАС. При липса на доказателства, че е подадена в срок тя се счита за редовна и подадена в срок. Ответникът не е възразил, че жалбата е просрочена. Отделно от това е задължение и на съда да провери липсата на тази предпоставка, с оглед на което съдът е следвало да даде указания за събиране на доказателства във връзка с процесуална предпоставка в чл. 98 и чл.100 от ГПК, което той не е направил. Констатацията относно процесуалната предпоставка е направена за първи път с решението на касационната инстанция. Датата на регистриране на жалбата не може да бъде доказателство за изпращане на жалбата. Жалбите се изпращат по пощата, получават се по пощата - 05.07.02 г. е петък, а 08.07. 02 г е понеделник, поради което жалбоподателят не би могъл да знае, че му се вменява задължение да посочи кога е подал жалбата. Налице са предпоставките за отмяна.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2003• © 1999 Copyright by Interia & AIP