Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Отговор на Министъра на държавната администрация по заявлението, свързано с договора "Майкрософт"

Дo
Г-жа Гергана Жулева
Г-н Иван Иванов
Г-н Стойчо Кацаров

Уважаема госпожо Жулева, Уважаеми господа,

В отговор на Ваше заявление за достъп до обществена информация с Вх. № 03.0711/21.02.2003г., съдържащо искане да Ви бъде предоставено цялото съдържание на сключения с Майкрософт договор и всички документи, свързани с него, под формата на копие от оригинални документи на хартиен носител, бих желал да Ви уведомя, че по отношение на г-н Иван Иванов и г-н Стойчо Кацаров, вече бе предоставен основополагащият договор с Майкрософт, както и информация относно конкретните елементи на договора, съставляващи неговото съдържание.

Във връзка с това, с оглед наличието на влязъл в сила индивидуален административен акт по отношение на част от заявителите - г-н Иван Иванов и г-н Стойчо Кацаров, с който е предоставена частична информация, на фондация "Програма Достъп до Информация" не следва да се предостави повече информация, отколкото на останалите страни в производството.

1. Бих искал да насоча вниманието Ви и върху още един въпрос. Съгласно чл.З, ал.2, т.2 от ЗДОИ Майкрософт не е задължен субект за осигуряване на достъпа до обществена инсрормация, защото дейността му не е финансирана със средства на консолидирания държавен бюджет. Очевидно е, че плащанията по договора са престация срещу предоставените продукти и услуги, а не акт на финансиране. Договорът е сключен с дружество, което е субект на частното право. Хипотезата на чл. 31, ал. 5 от Закона за достъп до обществената информация е неприложима в настоящия случай, тъй като държавната администрация не "финансира" дейността на физически или юридически лица, а е сключила двустранен договор с тях (с взаимни права и задължения). В Закона за държавния бюджет за 2002 г. има изчерпателно изброяване на правните субекти, които се финансират от бюджета и съконтрагента ни по договора не е сред тях.

Съгласно изричен текст в договора с Майкрософт съдържанието на отношенията между страните може да бъде разкрито по писмено споразумение между страните. Такова писмено споразумение не може да има без съгласието на Майкрософт. Според чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, договорът има силата на закон между страните. Ето защо нарушаването му би било противозаконно.

По мое изрично искане Майкрософт се съгласи да Ви бъде предоставена част от текста по договора. Също така, на съвместна пресконференция с Майкрософт беше дадена изключително изчерпателна информация за предмета на договора, цената, периодичността и сроковете на плащане, условията за обучение, актуализация и поддръжка, т.е. всички основни характеристики на един договор. Още по-подробна информация бе дадена от мен пред Народното събрание в отговор на питане на народни представители, до която г-н Иван Иванов и г-н Стойчо Кацаров имат достъп.

При това положение да се представи копие от договора с един субект на частното право или да се предостави цялостното му съдържание без негово съгласие съставлява нарушение на закона, което е недопустимо да се извършва, особено от министър.

2. За да можете да получите пълна и точна информация, Ви предоставям в писмен вид съществените моменти с някои допълнения от отговора си на питане в Народното събрание, където давам изключително детайлна информация за договора, включително за характера на софтуера, броя на лицензните, сумата на плащанията, периодичността на плащанията, липсата на уговорки за обезщетения и неустойки, задължението за обучение, предоставянето на нови версии и поддръжката. С други думи, предоставям цялата съществена информация по договора, всички негови конкретни елементи, от които Вие изрично заявявате, че се интересувате.

Самото плащане по договора е разсрочено за период от 3 години. За първата година от договора трябва да бъдат платени 3,150,000 (три милиона, сто и петдесет хиляди) щатски долара; През следващите две години трябва да бъдат платени по 5,250,000 (пет милиона, двеста и петдесет хиляди) щатски долара, като държавата купува специално изготвената на български език последна версия на продуктите на Майкрософт. Само преводът на сегашния вариант на версията струва 3 млн. щатски долара. Това се обуславя от обстоятелството, че лицензираният софтуер е доста обемен и с много големи възможности. При това Майкрософт ще предоставя за ползване и новите версии на продуктите си също преведени на български език. В договора не са уговорени клаузи за неустойки и обезщетения.

"Майкрософт" ще осигури за ползване пълен комплект от софтуер за персонални компютри за цялата държавна администрация - централната администрация, областните администрации и общините, включително всички техни структурни звена. За целта ще бъдат предоставени 30,000 лицензни за софтуер. Компютърното оборудване в повечето звена на държавната администрация дава възможност за безпроблемно ползване на софтуера, който е предмет на сключения с Майкрософт договор.

Поради тази причина бе направено сериозно неколкомесечно проучване и договорът предварително бе съгласуван с всички министри. С оглед предстоящото закупуване на нови компютри в различните министерства и другите администрации, считаме, че в настоящия момент лицензирането на 30,000 бройки е оптимално за държавната администрация.

Посредством сключения договор държавната администрация се лицензира не само за едни нови софтуерни продукти, но и тези продукти са преведени на български език, откъдето произтича и цялостна възможност за ъпгрейд, каквато до този момент не бе възможна. Също така се създават условия за бързо и адекватно функциониране на администрацията, осигурено чрез гарантираното използване на надежден софтуер и успешното изграждане на електронно правителство.

Използването на версията на български език ще разшири и улесни ползването на софтуера в пълния обем на неговите възможности, а и ще бъде важно признание за нарасналото значение на българския пазар. Не бива да се забравя, че над 80% от държавната администрация не ползва в никаква степен английски език.

30,000 лица от системата на държавната администрация ще бъде обучена по специална програма, изцяло финансирана от "Майкрософт", да работи ефективно с най-новите достижения на софтуерната индустрия, което ще пести време и усилия и ще увеличи административния капацитет. За тази цел Майкрософт е създал широка организация, при която ще бъдат привлечени и чуждестранни специалисти, и софтуеристи от оторизираните дистрибутори на Майкрософт, от фирмите, които разработват софтуер под продуктите на Майкрософт, а така също и университетски преподаватели, работещи в областта на информационните технологии. Имаме гаранции, че в обучението са осигурени предостатъчно специалисти, които по най-бързия и ефективен начин да обучат държавната администрация.

Използването на нелегален софтуер от държавната администрация, която би следвало да служи за модел за подражание, освен че е закононарушение, може да окаже изключително неблагоприятно въздействие върху страната ни като асоцииран член на Съвета на Европа, кандидат-член на Европейския съюз, кандидат за НАТО, член на СТО и на Световната организация за интелектуална собственост. Напротив, борбата със софтуерното пиратство и легализацията на софтуера биха ни представили в благоприятна светлина. Проучвания от 2001 г. на Асоциацията за бизнес софтуер (Business Software Alliance) показва, че за 2000г. в Република България процентът на използван нелегален софтуер е относително най-висок в региона - 78%. Това "първенство" се запазва в последните години и ще доведе до политически проблеми и финансови загуби поради наложени търговски санкции, ако България отново попадне в "черния" списък 301к на Агенцията за търговски отношения на САЩ. Асоциацията за международна интелектуална собственост (International Intellectual Property Association) е препоръчала през февруари 2002г. на Агенцията да включи Република България в този "черен" списък. Американското посолство, в свое писмо от 19 март 2002г. специално изрази желанието си за разрешаване на проблема със софтуерното пиратство при ползването на продуктите на Майкрософт. При повторно влизане в "черния списък" положението на Република България пред международните институции и усилията й за членство в някои от тях може да бъде застрашено, ако не се предприемат стъпки за подобряване на положението.

Бюджетът всяка година ще спестява повече средства от платената ниска лицензионна цена, тъй като няма да плаща за софтуер при покупката на персонални компютри.

Истината е, че над 99% от работещите в държавната администрация ползват ежедневно продуктите на Майкрософт. Нещо повече, на нас не са ни известни работещи в държавната администрация, които да не ползваха досега и продукти на Майфософт на персоналните си компютри. Още предишното правителство е закупило за Народното събрание само софтуер на Майкрософт, т.е. 100% от народните представители ползват продуктите на Майкрососрт.

Проучванията сочат , че над 98% от българските граждани ползват продуктите на Майкрософ" на персоналните си компютри.

При наличието на такова огромно мнозинство на ползувателите на продукти на Майкрософт, няма никакво друго разумно разрешение за българското правителство в настоящия момент, освен да се сключи договор именно за продуктите на Майкрософт. Още повече, че останалите аналогични продукти за персонални компютри все още имат проблеми с леснотата на работата и безпроблемното комуникиране. При решението си за сключване на договор за лицензиране на продуктите на Майкрософт, правителството се водеше и от обстоятелството че работещите в държавната администрация знаят как да работят и са свикнали да работят с тези продукти, при това лицензираните продукти са съвместими с често използван и вече съществуващ софтуер.

В съответствие с полученото съгласие Ви предоставяме една съществена част от принципния договор с Майкрософт от 2001 г:

1. Да стимулират развитието на съвременната ИТ индустрия в Република България с оглед създаването на възможности за превръщането на Република България във водеща европейска среда за разработване на софтуерни продукти.
2. Да създадат дългосрочно партньорство, което да спомогне на Република България да заяви своя голям делови потенциал пред чуждестранните инвеститори и западните капиталови пазари.
3. Да ускорят усилията на Република България да се превърне в информационно общество и да повиши ефективността и прозрачността на всички обществени услуги посредством разработване на стандарт за услуги на електронното правителство.

Държавната администрация на Република България и Майкрософт възнамеряват да работят съвместно в следните области:

Майкрософт ще предприеме следните действия:

А) Локализация на софтуерни продукти
Майкрософт ще локализира на български език последните версии на своите най-популярни софтуерни продукти за настолни компютри, за да спомогне за развитието на едно ново компютърно-грамотно поколение в Република България. Целта е да се даде тласък на продуктивността и създаването на услуги с добавена стойност, като се предостави достъп до информационните технологии на всички граждани и компании в Република България, независимо от техните познания по чужди езици.

Б) Лицензиране на софтуерни продукти. Обучение
Отчитайки настоящите икономически условия в България и признавайки, че държавната администрация е дългосрочен стратегически партньор, Майкрософт ще предостави на държавната администрация софтуерни лицензи на специална цена съгласно отделно лицензионно споразумение и ще инвестира в обучението на служителите на държавната администрация, за да разшири налагането и използването на информационните технологии от персонала на държавната администрация. Мапкрософт ще изготви и съгласува с държавнап администрация план за обучение на нейните служители в използванет на технологиите на Майкрософт. Тази образователна програма ще бъс разработена, за да увеличи капацитета и ефективността на държавнат администрация и ще бъде предложена от Майкрософт и неговит местни партньори без допълнително заплащане от страна на държавната администрация.

В) Инвестиции в сферата на образованието
Майкрософт ще предостави на българските учебни заведени, софтуерни лицензии на специални цени и ще се включи в проекти за увеличаване използването на информационните технологии в сферата н. образованието, съгласно по-нататъшно споразумение между Майкрософт и Министерството на образованието и науката."

Министър на държавната администрация:

(Димитър Калчев)НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 24.06.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP