Home

 

 

След като прочетете този документ използвайте BACK/НАЗАД бутона на вашия браузер, за да се върнете към предишната страница.


Б Е Л Е Ж К И
от Работна среща-дискусия по Проекто-закона за защита на личната иформация 18 Септември 2000 г. в офиса на Програма Достъп до Информация

1. Приложно поле на Проектозакона

1.1. В Проекто-закона не е формулирано "право на защита на личната информация".
1.2. Целта, формулирана в чл. 1, ал. 2, т. 2 - "право на защита срещу посегателства срещу честта, достойнството и доброто име" - не съответства на обхвата на правно регулиране, тъй като Законът регулира само верни данни.
1.3. Не са добре формулирани основанията за събиране и обработка на на лични данни. Основанията трябва да се сведат до "закон" или "договор".
1.4. Изключенията от приложното поле на Закона - чл. 1, ал. 5 - са формулирани твърде общо. Вместо това, необходимо е изрично препращане към съответните специални закони.
1.5. Недопустимо е изключването на данните събирани при функционирането на здравната и осигурителна система (чл. 1, ал. 5). Това са данни, чието събиране и обработка традиционно се регулира от това законодателство.
1.6. Не е оправдано включването на данни за юридическите лица. Същото се отнася и за данни, касаещи "неперсонифицирани групи от физически лица".

2. "Титуляр на лична информация", специални регистри на лична информация, регистрация; събиране, обработване, прехвърляне, разкриване, разпространяване и защита на лична информация

2.1. Чл. 3, ал. 1 дава право на титуляра да определя вида на събираните данни, целта и начина на обработването им.
2.2. Целта на Закона трябва да бъде да защити не само бъдещи, но и съществуващи регистри.
2.3. Не всяка съвкупност от данни трябва да бъде регулирана от Закона. Трябва да се определи какво ниво на систематичност и автоматичност на обработката на данните трябва да е налице, за да е налице приложимост на Закона. Това не става ясно от §1, т.4.

3. Чувствителна информация (чл. 17)

3.1. Налице е противоречие между чл. 17, ал. 1 и чл. 1, ал. 5, поне що се отнася до данни свързани със здравето на лицето, които са изключени от приложението на Закона от първия текст и предмет на регулиране от втория.

4. Правомощия на Държавната комисия по защита на личната информация

4.1. Необходими са по-съществени гаранции за независимостта на Комисията. В сегашния текст само МС може да прави предложения за членове на Комисията. Членовете трябва да се определят на квотен принцип
4.2. Не предвидена процедура за заемане на овакантено място.
4.3. Не са установени принципни правомощия на Комисията при обжалване.
4.4. Комисията трабва да е длъжна да се произнася при сезиране, а не както е сега да "може" да се произнася.

5. Защита на пострадали от неправомерно събиране или обработка на лични данни

5.1. В чл. 30, ал. 2 трябва да отпадне изискването за доказване на вреди от потърпевшия.

6. Период за съобразяване със Закона

6.1. §3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби - 3 месечен срок е твърде кратко време за да се регистрират всички, които водят регистри с лична информация.

 

За началото на страницата | Становище

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP