Home

 

 

Касационна жалба

ЧРЕЗ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
АДМИНИСТРАТИВНА КОЛЕГИЯ
ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
КАСАЦИОННА ЖАЛБА

От
НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

,
Чрез пълномощника й
юристконсулт Емилия Иванова Тонева,
София, ул. "Кричим" № 1 София

ПРОТИВ РЕШЕНИЕТО НА СГС,
III-"Д" ОТДЕЛЕНИЕ ПО АХ. 510/02г.

ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,


Не сме доволни от постановеното по ах.д.510/02г.на Ш-"Д "отделение при СГС, съдебно решение. Обжалваме това съд. решение изцяло и в срок. Считаме че, същото е постановено при допуснати от съда нарушения на материалния закон и нарушения на съществени процесуални правила. Основанията ни за горните твърдения са следните:

1. Съдът неправилно е допуснал, че е налице мълчалив отказ на Директора на НЗОК по подаденото заявление с изх. № 15/19.11.01г. В чл.28 ЗДОИ не е предвидена възможност за мълчалив отказ. Такава възможност е заложена само в ЗАП, но ЗДОИ е специален по отношение на ЗАП и следователно по отношение на исканата информация следва да има отговор положителен или отрицателен на подаденото заявление. Ето защо е неправилно да се приеме, че при забавяне на отговора повече от 14 дни е налице мълчалив отказ. Още повече в самия специален закон е предвидена възможност за удължаване срока на отговора. В случая може да се приеме само, че е нарушена разпоредбата на чл. 30 ап.2 ЗДОИ лицето подало заявлението за достъп до информация да бъде информирано за причините, поради които се налага срокът от 14 дни да бъде удължен. В конкретния случай е налице последвал отговор от страна на НЗОК с изх. № 90-00-6/27.12.01г. Ето защо е неправилно твърдението на СГС, че е налице мълчалив отказ от страна на НЗОК, който следва да бъде отменен.

2. Считаме също, че е неправилно становището на съда, че информацията относно текущото изпълнение на бюджета следва да бъде налице във всеки един момент, когато има направено искане за достъп да информация. По ЗДОИ следва да се иска информация, която е налице и може да бъде предоставена на лицето подало заявление с искане на информация. В закона няма изискване към задължените субекти да се занимават с изготвяне на информация, която не е налице и която не съществува във всеки един момент. Освен това за да бъде дадена готова информация относно текущото изпълнение на бюджета, следва да се спазва и реда, предвиден в ЗЗО а приемане на отчета по изпълнението на бюджета. Самият план за бюджет и отчета по неговото изпълнение, според ЗЗО следва да бъде изготвен от Директора на НЗОК, след това да бъде утвърден от УС на НЗОК и едва тогава следва да се внесе, чрез Министерския съвет за приемане от Народното събрание- чл.ЗО ЗЗО. Вече приетия план за бюджет и отчета за бюджет, се обнародват в ДВ. Приемането им става със закон и ги превръща в нормативни актове. Само тогава информацията по бюджета е официална. НЗОК е публичноправен субект, на който обаче са възложени и властнически функции. Ето защо при определен вид информация, следва да се приложи чл. 13 ал.2, т.1 от Тъй като бюджета и изпълнението на бюджета се приемат с нормативни актове, то информацията по оперативноата подготовка на тези актове няма самостоятелно значение и достъпът до нея би могъл да бъде подложен на известни ограничения.

3. Считаме също, че на основание чл.64 ал.4 от ГПК, съдът следва да намали размера на присъдените разноски. Настоящето дело образувано по жалбата на Сдружението на общопрактикувапщте лекари не представлява дело с правна и фактическа сложност и са прекомерно високи, посочените от жалбодателя разноски по делото.

ГОСПОДА СЪДИИ, моля да отмените, като неправилно и постановено при допуснати процесуални нарушения, съдебното решение на СГС, Ш-Д отд. по ах.д.510/02г. ипрекратите делото. Моля да ни бъдат присъдени направените от нас деловодни разноски, вкл. й юристконсултско възнаграждение.

Приложение: Пълномощно на юристконсулта и препис от жалбата.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.03.2003• © 1999 Copyright by Interia & AIP