Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Иван Йончев с/у Министерство на вътрешните работи

І инстанция - а.д. № 2070/2003 г. СГС АО ІІІ - з състав
ІІ инстанция - а.д. № 2568/2004 г. ВАС V-то отделение

Заявление:
С писмено заявление, по реда на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), адресирано до директора на Дирекция "Човешки ресурси" (ДЧР) на Министерство на вътрешните работи (МВР), г-н Йончев иска да му бъде предоставен достъп до личното му кадрово дело, включващо всички данни, събирани за него като бивш служител от системата на МВР.

Повод за подаване на заявлението са неуспешните опити на г-н Йончев да получи достъп до резултатите от провежданите му психологични прегледи, извършвани в системата на МВР във връзка с подбора и реподбора на кадри.

Отказ:
Писмено решение за отказ. Като основание за отказа е посочен чл. 1, ал. 4 от ЗЗЛД (разпоредбата дава възможност обработването и достъпът до лични данни за определени цели да се уреждат в специални закони) във връзка с Инструкция от 1996г. на министъра на вътрешните работи, която не е обнародвана, но според същата личните кадрови дела на действащите и на уволнените служители са строго секретни и имат ограничен достъп на ползване.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЗЛД всяко лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Инструкцията на министъра не представлява специален закон по смисъла на чл. 1, а 4 от ЗЗЛД, тъй като същата не е обнародвана и следователно не представлява нормативен акт по смисъла на закона за нормативните актове (ЗНА). С гриф за сигурност "строго секретно" се маркира единствено информацията, класифицирана като държавна тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), а личните кадрови дела на служителите не са визирани в списъка по Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ.

Развитие пред І инстанция:
В съдебното заседание представителят на директора на ДЧР оспорва жалбата с аргумента, че директора няма и не е имал качеството - администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, а такъв е единствено министърът.

Решение:
С решение от 17.11.2003г. Софийски градски съд (СГС) обявява отказа на директора на ДЧР за нищожен и връща преписката на компетентния орган - министърът на вътрешните работи за ново произнасяне по заявлението. Мотивите на съда са че и преди изменението (бр. 17 на ДВ от 2003г.) на Закона за МВР (ЗМВР), с което изрично е посочено, че министърът е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, то пак той е имал това качество по силата на

Правилника за прилагане на ЗМВР, според който редът за съхраняване и ползване на личните кадрови дела и служебни досиета се определя от министъра.

Развитие пред ІІ инстанция:
С касационна жалба директорът на ДЧР на МВР обжалва решението на СГС с аргумента, че съдът е следвало да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството, тъй като ЗЗЛД дава възможност за обжалване на решението само на администратор на лични данни. След като директора на ДЧР няма и не е имал качеството администратор на лични данни, то не е налице отказ за предоставяне на лични данни, годен за обжалване.

Протокол от съдебното заседание на 16.06.2004 г. четете тук.

Решение:
С Решение № 7146 (Acrobat PDF 54Кb) от 30.07.2004 г. Върховния административен съд ОСТАВЯ В СИЛА решението на СГС. В мотивите си съда приема за правилна преценката на първата инстанция, че писмото на директора на ДЧР съдържа отказ за достъп до лични данни по подадената от гражданина молба. Този отказ е направен от орган с изпълнително-разпоредителни функции, но без компетентност за издаването му и засяга защитено право на заявителя да получи достъп до обработени във ведомството негови лични данни при условия и ред, предвидени в закон. Според разбирането на състава първата инстанция е следвало да върне преписката на органа, който е издал обжалвания акт, като му даде указания за препращането й, а не направо да върне преписката на министъра, но това не може да обоснове отмяна на решението на СГС.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.12.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP