Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Любов Гусева с/у Община Видин

І инстанция - а.д. № 35/2003г. ВОС
ІІ инстанция - а.д. № 8752/2003г. ВАС V-то
отд.

Заявление:
С писмено заявление, адресирано до кмета на община Видин, г-жа Гусева - член на УС на Видинското дружество за защита на животните, иска да й бъде предоставен достъп до договора, сключен между община Видин и фирмата "Чистота" ЕООД, с предмет възлагане на организираната и финансирана с общински средства дейност по ограничаване популацията на бездомните кучета в гр. Видин.

Отказ:
Писмено решение за отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ и отговор на Управителя на "Чистота" ЕООД.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че не е необходимо съгласието на фирмата, тъй като същата е общинска фирма, осъществяваща дейност в обществен интерес и с обществени средства и следователно е налице хипотезата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ. Няма засягане на интересите на трето лице, тъй като в писмото си, приложено по делото, Управителя на фирма "Чистота" изразява несъгласие за даване на исканата информация, като се обосновава, че е в лоши отношения с жалбоподателката.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 95 от 27.06.2003г. Видински окръжен съд (ВОС) отменя отказа на кмета на община Видин като незаконосъобразен и го задължава да предостави достъп до поисканата информация. В мотивите си съдът приема, че незаконосъобразно кметът е приел, че исканата информация засяга интересите на трето лице и с оглед неговото несъгласие е отказал достъп, тъй като исканата информация е с обществен характер и в случая е приложим чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ.

Развитие пред ІІ инстанция:
Решението на ВОС е обжалвано с касационна жалба от кмета на община Видин.

Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 4717 от 25.05.2004 г. ВАС V-то отделение ОСТАВЯ в сила решението на ВОС. В решението си върховните съдии стигат до извода, че решението на първата инстанция за отмяна отказа на кмета е правилно, макар и не по изложените в него съображения. Тоест ВАС не е съгласен с извода на окръжния съд, че е налице хипотезата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, според която не е необходимо съгласието на трето лице, когато самото то е задължен субект по ЗДОИ. Според съдебният състав третото лице - общинската фирма "Чистота" ООД представлява търговско дружество и не е от кръга на задължените субекти по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ.

Въпреки това според ВАС отказа на кмета е незаконосъобразен, като в подкрепа на извода си съдиите излагат абсолютно същите мотиви като по предходното дело на г-жа Гусева със следните малки разлики, обусловени от факта, че тук се иска достъп до договор, а не статистическа информация:

Със заявлението е поискан договора между общината и общинска фирма "Чистота" ООД град Видин. Ако в този договор има данни, касаещи търговска тайна на дружеството, то информацията може да бъде предоставена независимо от несъгласието на третото лице като се приложи разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ - информацията може да бъде предоставена в обем и по начин, който да не разкрива информация, отнасяща се до третото лице.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.06.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP