Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Любов Гусева с/у Община Видин

І инстанция - а.д. № 34/2003г. ВОС
ІІ инстанция - а.д. № 8751/2003г. ВАС V-то отд.

Заявление:
С писмено заявление, адресирано до кмета на община Видин, г-жа Гусева - член на УС на Видинското дружество за защита на животните, иска да й бъде предоставен достъп до информация относно броя на заловените и настанени в общинския "изолатор" бездомни кучета за периода 2001 - 2002г., брой на евтаназираните животни, изразходвани средства от общинския бюджет за описани в заявлението консумативи и лекарствени средства, свързани с дейността на "изолатора" и т.н.

Отказ:
Писмено решение за отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че не е мотивиран и липсва посочването на каквото и да е фактическо основание. Липсва и посочването на правна норма, която предвижда субективно право на трето лице. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ при неполучаване на съгласие от третото лице органът може да предостави исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

Развитие пред І инстанция:
На заседанието по делото не се явява представител на общината и то е обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 98 от 27.06.2003г. Видинският окръжен съд (ВОС) ОТМЕНЯ отказа като незаконосъобразен и ВРЪЩА преписката на кмета на община Видин, като го ЗАДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВИ достъп исканата информация, като не разкрива данни за трети лица. В мотивите си съдът приема, че задълженият по ЗДОИ субект - кметът на общината не е положил изискуемите усилия, съгласно Решение № 7/1996г. по к.д. № 1/1996г. на Конституционния съд да осъществи необходимия баланс между конкуриращите се права и законни интереси, тези на правото на достъп до информация на жалбоподателката и правните интереси на третите лица доколкото в случая ги има.

Развитие пред ІІ инстанция:
Решението на ВОС е обжалвано с касационна жалба от кмета на община Видин.

Делото е разгледано от Върховния административен съд (ВАС) в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 4716 от 25.05.2004 г. ВАС V-то отделение ОСТАВЯ в сила решението на ВОС. Ето и по-интересните моменти от съдебното решение:

Съставът на съда приема, че с оглед доказателствата по делото обосновано окръжният съд е приел, че поисканата информация е такава с обществен характер и задълженият субект, който следва да я предостави е кмета на община Видин. Проблемите, свързани с бездомните животни в населените места са общи за всички граждани на съответното населено място и направените в заявлението за достъп до информация искания са свързани от една страна с ограничаването на броя на бездомните животни, от друга - с хуманното отношение при ограничаване на популацията им, както и с начина на изразходване на предвидените за това средства. Тези въпроси са с висок обществен интерес.

Изключително добри са разсъжденията на съда относно защитата на интересите на трето лице:

Според върховните съдии редакцията на чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ не дава ясен отговор кога се изисква съгласието на третото лице: 1. дали такова съгласие се изисква, когато е предвидено в действащото ни законодателство; 2. когато се засяга признато право или интерес; 3. или във всички случаи, освен по ал. 5 на текста. В конкретният случай не би могло да се приеме, че е налице хипотезата на ал. 5, предвид на това, че третото лице представлява търговско дружество и не е от кръга на задължените субекти по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ. Обсъждайки въпросът дали с искането се засягат права или законни интереси на третото лице, съдебният състав приема, че не се засягат такива законни права и интереси на търговското дружество - трето лице. Със заявлението са поискани данни, които имат статистически характер и не касаят търговската дейност на дружеството, нито представляват служебна тайна. Още по-малко информацията засяга индивидуални права на длъжностни лица. С оглед на тези изводи задължения субект да предостави исканата информация - кмета на община Видин е бил длъжен да осигури тази обществена информация независимо от неполучаване на съгласието от третото лице.

Също така съдът аргументира позиция, че простото позоваване на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 , т. 2 от ЗДОИ - информацията засяга интересите на трето лице и липсва съгласието му за предоставянето й, без да са изложени конкретните съображения, налагащи ограничението на свободния достъп (тоест както в постановения отказ, така и в отговора на третото лице липсват фактически основания, обосноваващи приложимостта на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ), прави отказа немотивиран.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.06.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP