Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Юрий Иванов срещу Министъра на регионалното развитие и благоустройството

На 08.08.2002г. Юрий Иванов, председател на гражданско сдружение "Обществен барометър" - гр. Сливен, подава заявление за достъп до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Със заявлението си гражданинът поискал от министъра на регионалното развитие и благоустройството следната информация: годишни отчетни доклади на Управителя на "ВиК" ООД - гр. Сливен за 1999г., 2000г. и 2001г. В законоустановеният 14 дневен срок не получава отговор от министъра и подава жалба срещу мълчалив отказ, в резултат, на което е образувано настоящото дело пред ВАС.

Първото заседание по делото беше на 26.05.2003г. На това заседание делото беше отложено по следните причини: В министерството са загубили заявлението за достъп до информация, по което е налице мълчалив отказ от страна на министъра, който мълчалив отказ пък от своя страна е предмет на настоящото производство пред ВАС. Копие от това заявление беше представено в заседанието, съобразно указанията на съда, от процесуалния представител на жалбоподателя. Тъй като от министерството са били в невъзможност да представят образуваната по загубеното заявление преписка, защото такава просто не съществува, то те са представили отговори на министъра на две други предходни заявления за достъп до информация на същия гражданин. В резултат от това действие на министерството съставът на ВАС намери, че с оглед правилната преценка на допустимостта на жалбата е необходимо съдът да се запознае с тези други заявления за достъп до информация, за да види дали с някое от тях гражданинът вече не е искал информацията, предмет на настоящото дело. Съдът отложи делото, с указания за жалбоподателя да представи за следващото заседание копия от предходните си 2 заявления за достъп до информация, въпреки направеното от процесуалния представител на жалбоподателя възражение, че това не е необходимо, защото с предишните си заявления гражданинът е поискал коренно различна информация, а именно информация относно цените на водата. Протокола от заседанието от 26.05.2003г. четете тук (Acrobat PDF 45Кb).НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.10.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP