Новини - съдебни дела

Начало

 

 

"Всеки ден" срещу Министерство на външните работи

Във връзка с публикациите в пресата от м. май 2003г. относно гражданството на министър - председателя на РБ г-н Симеон Сакскобургготски, българското електронно издание "Всеки ден" подаде заявление за достъп до информация, адресирано до Директора на Дирекция "Международно право" при Министерство на външните работи (МвнР). В него заявителят /директорът на изданието/ посочва, че с оглед изясняване на възникналата в публичното пространство полемика по въпроса, желае да получи достъп до документа или документите, съдържащи данни за статута на премиера по време на дългогодишното му пребиваване в Испания. Според публикациите в пресата този документ или документите, до които се иска достъп представляват ноти или анекс под формата на ноти, съставени и разменени между Испания и България през 1970 г.

В заявлението е посочено, че ако исканите документи попадат под защита на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), заявителят желае да получи следната информация:
- правното основание за обявяването им за държавна, служебна или чуждестранна класифицирана информация,
- грифа за сигурност, който съдържа нивото на класифициране, датата на класифициране и датата на изтичане на срока за класификация.

Заявлението е подадено на 11. 06. 2003г., а поисканата форма на достъп е преглед на информацията в оригинал или копие, и предоставяне на копие на хартиен носител.

На 30.06.03 г. в редакцията на електронното издание е получен отказ на подаденото заявление, подписан от Директора на дирекция "Международно право". В него са посочени 2 основания за отказ:

1. През 1970 г. в процеса на създаване на консулски и търговски представителства между България и Испания, между посланиците на двете страни е била разменена дипломатическа кореспонденция под формата на ноти. Те касаят обществената идентичност, публичните и представителните функции на премиера. Други въпроси, се казва в отказа, свързани с неговия личен статут, каквото е гражданството, не са третирани. Поради тази причина Директорът на дирекцията към МВнР счита, че със заявлението е отправено искане за достъп до лични данни по смисъла на параграф 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Като правно основание за отказа е посочена разпоредбата на чл.2, ал.3 от ЗДОИ, според която ЗДОИ е неприложим по отношение на достъпа до лични данни.

2. На следващо място, Директорът отбелязва, че елемент от горецитираната договореност представлява задължението за поверителен характер на кореспонденция. Всяка от страните е поела ангажимента да не предоставя информация относно съдържанието на писмата без съгласието на другата страна. Следователно Министерство на външните работи не може едностранно да направи публично достояние съдържанието на тази част от дипломатическата кореспонденция, съпровождаща установяването на консулски и търговски представителства.

С помощта на ПДИ отказът бе обжалван в съда. Пълният текст на подадената жалба можете да прочетете тук (Acrobat PDF 55 Кb).НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.03.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP