Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Програма Достъп до Информация срещу Министерски съвет

Със заявление за достъп до информация Програма Достъп до Информация поиска от Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" да предостави копие от Правилника за организацията на работата по опазването на държавната тайна в НРБ, приет с постановление № 30 на МС от 1980г. ПДИ научи за съществуването на този Правилник през лятото на 2002 г., когато кметът на Хасково отказа да предостави достъп до информация, позовавайки се на него.

В отговор на подаденото заявление МС отказа предоставянето на копие от правилника, мотивирайки се, че е маркиран с гриф за сигурност "Секретно". По жалба на ПДИ в края на 2002 г. бе образувано настоящото дело във Върховния административен съд на РБ .

На 28.01.2003 г. делото срещу Министерски съвет се гледа в открито заседание. Представителят на прокуратурата намери жалбата за неоснователна, мотивирайки се с текста на разпоредбата на §9, ал.1 от ДР на ЗЗКИ, според който в едногодишен срок от влизане в сила на закона ръководителите на организационни единици /такива по смисъла на закона са органите на държавна власт, въоръжените сили на РБ, органите на местно самоуправление, публичноправните субекти и т.н./ са длъжни да приведат в съответствие с изискванията на ЗЗКИ документите със засекретена информация. Прокуратурата смята, че в случая едногодишният срок не е изтекъл към момента на издаване на обжалвания акт, поради което не са прегледани всички съхранявани материали и не са определени срока за защита, компетентният да се произнесе по искането за достъп орган и приложимия закон /ЗДОИ или ЗЗКИ/. В отговор на становището на прокуратурата защитата противопостави тезата, че в посочения §9 ал.2 от ЗЗКИ не се предвижда възможност да се отказва информация,само защото в миналото тя е била засекретена и не е била преразгледана. Освен това, в отказа на МС не се твърди, че е преразгледан срокът на законосъобразността на засекретяването, нито се твърди наличието на нови фактически основания информацията да е секретна, следователно отказът е неоснователен. Според защитата пълната липса на фактически и правни основания в обжалвания отказ прави невъзможно изясняването на релевантния за спора въпрос: как разкриването на тази информация би увредило интересите на националната сигурност. Нещо повече в ПМС №324/ 1994г. за приемане на Наредба за дейността на Националната служба за сигурност по осигуряване защитата на стратегически обекти и дейности по опазване на държавната тайна в РБ е посочено, че в 1- месечен срок от влизане в сила на Наредбата, министърът на вътрешните работи приема Правилник за организацията и контрола на деловодната работа по опазване на държавната тайна на РБ, който се обнародва в ДВ. Такъв правилник и досега не е приет. Фактът, че този Правилник се обнародва свидетелства за виждането на МС, че неговото съдържание не представлява тайна, даже когато се отнася за настоящото регулиране на същата материя. По аргумент от по-силното основание, това би следвало да важи и за миналите години, т.е. за Правилника, предмет на настоящия спор. Протокол от съдебното заседание, проведено на 28.01.2003г. четете тук (Acrobat PDF 85Кb).

След като съдът счете обстоятелствата по делото за изяснени обяви, че ще се произнесе с решение.
Впоследствие с определение по хода на делото от 27.03.03г. ВАС отмени определението си от деня на заседанието за даване ход на делото по същество и с оглед правилното решаване на делото, задължи в 7- дневен срок Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" при МС на РБ да представи Правилника за организацията на работата по опазване на държавната тайна в НРБ. Съдебният състав обоснова своето ново определение с необходимостта съдът лично, спазвайки правилата за секретност да извърши преценка на Правилника в закрито заседание. Пълният текст на определението по хода на делото от 27.03.2003г. четете тук.

С ново определение по хода от 11.04.03г. ВАС след като констатира наличието на гриф "строго поверително" върху ПМС №30/ 1980 г. и на гриф "поверително" върху приетия с постановлението Правилник определи връщането на изпратените от МС копия от секретни материали, а делото да се докладва на председателя на ВАС V отделение за насрочване му в открито заседание. Пълният текст на определението по хода на делото от 11.04.2003г. четете тук.

На 11.06.2003г. делото отново се гледа в открито заседание. В това заседание процесуалният представител на МС направи възражение за подсъдността на делото, тъй като отказът за предоставяне на достъп до информация е подписан от Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността", който е упълномощен от министър-председателя да отговаря на заявленията за достъп и следователно делото е подсъдно на Софийски градски съд. Адв. Кашъмов от ПДИ се съгласи, че е необходимо заповедта за упълномощаване да бъде приложена по делото и отправи искане към съда с оглед факта, че делото вече е гледано по същество, на основание чл. 80 от ГПК, делото да бъде изтеглено и решено в този съд. В тази връзка съдът указа на МС да представи заверено копие от заповедта на министър-председателя за упълномощаване на Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" да изпълнява задачите по предоставяне на достъп до обществена информация и отложи делото за 22.10.2003г. Протокол от съдебното заседание, проведено на 11.06.2003г. четете тук (Acrobat PDF 46Кb). Протокол от заседанието, проведено на 22.10.2003 г. четете тук (Acrobat PDF 53Кb).

С Решение 10640 (Acrobat PDF 55Кb) от 26.11.2004 г. ВАС 3-членен състав отхвърли отказа на МС като незаконосъобразен.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.02.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP