Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Програма Достъп до информация, Стойчо Кацаров и Иван Иванов с/у Министъра на държавната администрация

І инстанция – а.д. № 9502/2003г. ВАС V-то отд.

Заявление:
С писмено заявление от март 2003г., адресирано до министъра на държавната администрация, ПДИ и народните представители – Иван Иванов и Стойчо Кацаров искат да им бъде предоставен достъп до следната информация: Цялото съдържание на договора, сключен с фирмата “Майкрософт” за доставка на 30 000 пакета софтуер за нуждите на държавната администрация, както и всички документи, свързани с договора като оферта, допълнителни споразумения, договор с посредник.

Отказ:
В законоустановения срок не е получен отговор.

Жалба:
Мълчаливият отказ е обжалван с аргумента, че е налице нарушение на материалния закон, тъй като исканата информация е обществена и не попада в някое от предвидените в ЗДОИ ограничения, както и че неспазването на изискването за писмена форма на отказа е съществено нарушение на процесуалните правила. Жалбата е изпратена чрез министъра до Върховния административен съд (ВАС).

На следващия ден министърът изпраща до заявителите писмо отговор, с което предоставя под форма на писмена справка само част от съдържанието на договора, както и аргументите си в полза на избора на фирма “Майкрософт”. В писмото е посочено, че копие от договора не може да бъде предоставено поради липса на съгласие на третото заинтересувано лице - “Майкрософт”. Развит е и доводът, че самата фирмата не представлява задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗДОИ, защото плащането по договор не означава “финансиране” по смисъла на ЗДОИ.

След това министърът не изпраща жалбата заедно с цялата преписката на съда.

Жалбоподателите, считайки, че правото им на достъп до информация не е реализирано, изпращат молба до съда с копие от жалбата си и съдът образува дело, като изисква служебно преписката от министъра.

Развитие пред І инстанция:
На първото заседание по делото през м. февруари 2004 г. министърът не изпраща свой представител. Оказва се че министърът не е изпълнил задължението си по чл. 16, ал. 2 от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС) да изпрати жалбата и цялата преписка на съда. Съдебният състав докладва постъпила молба от министъра с искане жалбата да бъде оставена без разглеждане и делото прекратено, тъй като липсва правен интерес от обжалване, защото поисканата информация е предоставена на заявителите. С молбата е представено и копие от писмото-отговор.

Представителят на жалбоподателите прави искане съдът отново да изиска цялата преписка от министъра, тъй като без оригиналните документи съдебният състав не може да направи преценка на допустимостта на жалбата..

Съдът отлага делото и указва на министъра на държавната администрация да комплектува и изпрати преписката.

На второто заседание по делото през м. май 2004 г. се оказва, че министърът на държавната администрация е нередовно призован и съответно не е изпратил представител, нито е изпълнил указанията от м. февруари да изпрати на съда преписката.

Съдът отлага делото отново този път за м. октомври като указва в призовката до министъра да се посочи незабавното представяне на преписката, съгласно определението на съда от м. февруари.

На третото съдебно заседание министърът, отново е нередовно призован, но се представлява от двама свои служители. Същите твърдят, че в министерството няма други доказателства по преписката, освен вече представените с молбата от м. февруари. Не разполагат със самото заявление. Представителят на жалбоподателите развива аргументи за незаконосъобразност на отказа, обективиран в писмото-отговор на министъра. Счита, че е налице хипотезата на чл. 31, ал. 5 ЗДОИ и не е необходимо съгласието на “Майкрософт” , тъй като същата е задължен субект по реда на чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗДОИ. Поддържа, че термина “финансиране” означава и плащане по договор, което се установява от значението, с което е употребен в новия Закон за обществените поръчки.

Протокол от последното съдебно заседание четете тук.

Решението на ВАС - 3-чл. състав от 07.12.2004 г. четете тук (Acrobat PDF 67Кb).

Развитие пред ІI инстанция:

Административно дело № 1286/2005 г образувано по касационна жалба на министъра на държавната администрация срещу решението на тричленен състав на ВАС ще се се гледа на 14.04 от 9.00 ч., зала 2 от петчленен състав на Върховния административен съд


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 12.04.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP