Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Кирил Терзийски срещу Министерство на финансите

Със заявление по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от 02.10.2002г. Кирил Терзийски поиска от министъра на финансите копие от договора, сключен между българското правителство и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". В заявлението бе посочено изрично, че в случай, че договорът съдържа засекретени части, то заявителят желае да му бъде предоставен частичен достъп до информация, като бъдат заличени клаузите, представляващи защитена със закон тайна. С решение от 15.10.2003г. министърът на финансите отказа достъп до поисканата информация. В решението си министъра твърди, че поисканата информация е класифицирана като представляваща държавна тайна, а като правно основание за отказа е посочен чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ. Като правни и фактически основания за твърдяното от министъра класифициране на информацията като представляваща държавна тайна, в решението за отказ е посочено следното: "… следва да имате предвид, че към момента на сключване на договора е действала съответната нормативна уредба, която е предвидила съответните основания". Юристите на Програма Достъп до Информация изготвиха жалба срещу така описания отказ на министъра в резултат, на което бе образувано настоящото дело във ВАС.

Първото заседание по делото беше на 03.06.2003г. На това заседание делото беше отложено по следните причини: На основание чл. 41, ал. 3 от ЗДОИ процесуалният представител на жалбоподателя - адв. Кашъмов направи искане съдът да изиска договора, сключен между МФ и консултантската фирма "Краун Ейджънтс", за да прецени дали съдържащата се в него информация е от секретен характер. В резултат съдът разпореди МФ да изпрати в секретното деловодство на съда договора с "Краун Ейджънтс" и внесе делото в закрито заседание за констатация относно маркирането на договора с гриф за сигурност. Протокола от това заседание четете тук (Acrobat PDF 48Кb). В последствие МФ изпрати договора на ВАС, но ВАС с определение по хода от 20.06.03г. вместо да се произнесе по законосъобразността на засекретяването констатира единствено, че върху документа има поставен гриф за сигурност "секретно". Съдът дори не е констатирал датата на поставяне на този гриф за сигурност, нито служителя засекретил документа. Определението по хода на делото от 20.06.03г. четете тук.

Протокол от съдебно заседание, проведено на 15.10.2003 четете тук (Acrobat PDF 56Кb).

С решение № 11682 от 15.12.2003г. тричленният състав на ВАС отмени отказа на Министъра на финансите да предостави копие от договора, сключен между българското правителство и британската фирма "Краун Ейджънтс". Съставът на съда прие, че липсата на мотивиране от МФ по какви критерий и на какво основание е приел, че договора с "Краун Ейджънтс" представлява държавна тайна не позволява на съда да прецени правилността и упражни ефективен контрол за законосъобразността на обжалваното решение за отказ. По тази причина съдът отменя отказа като издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и връща преписката на МФ за ново произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация, при съобразяване с указанията на съда. Пълният текст на съдебното решение четете тук (Acrobat PDF 67Кb).

На 12.03.2004 г. - Петчленен състав на ВАС остави в сила решението на тричленния състав на съда, с което бе отменено Решение № ЗЗДОИ-8/15.10.2002 г. на министъра на финансите. С Решение № 2113/2004г. (Acrobat PDF 53 Кb) постановено по адм. дело № 38/2004 г., петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила Решение № 11682/2003 г. на тричленен състав на съда по адм. дело № 3080/2003 г. Със съдебния акт е отменено Решение № ЗЗДОИ-8/15.10.2002 г. на министъра на финансите, с което e отказано на Кирил Терзийски предоставяне на копие на хартиен носител на договора, сключен между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Преписката е върната на министъра за ново произнасяне по заявлението за достъп до информация. Решението е окончателно.

Петчленният състав на ВАС приема, че касационната жалба на министъра на финансите е процесуално допустима, но като цяло е неоснователна. С изменението на разпоредбата на чл. 41, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - ДВ, бр. 45/2002 г., на съда е предоставено и правото на контрол върху маркирането с гриф за сигурност. Това задължава административния орган да предостави данни кога е извършено маркирането и на какво законово основание е станало то. В случая е необходимо министърът да уточни, съобразно дадените му от съда указания, кога е станало маркирането и на какво основание, преди или след приемане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Според съдебния състав, административният орган трябва да уточни дали в договора се съдържат факти, сведения и/или предмети, които съставляват държавна тайна по смисъла на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на НРБ (обн. ДВ, бр. 31/1990 г., сега отменен) или към коя от посочените в Списъка по Приложение № 1 към чл. 25, ал. 1 от ЗЗКИ категории информации, подлежащи на класификация като държавна тайна, принадлежи съдържащата се в договора информация.

Писмената защита на адв. Александър Кашъмов четете тук (Acrobat PDF 61Кb) .НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 09.10.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP