Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Административно дело 8518/2002г. ВАС V - то отделение "Ивайло Ганчев с/у Министъра на образованието и науката"

С подкрепата на ПДИ във ВАС бе спечелено делото на Ивайло Ганчев срещу отказа на Министъра на образованието и науката да осигури достъп до обществена информация, свързана с отдаването на част от коридора на министерството под наем на частно лице за рекламни цели /а.д. 8518/2002г./.

Делото е особено интересно, тъй като се оказа, че министърът е отдал част от коридора на министерството под наем на частно лице за рекламни цели без изобщо да е спазена процедурата по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му. В хода на съдебното производство бе установено, че липсват каквито и да е документи свързани с отдаването под наем на част от коридора на министерството. Не е издавана заповед на министъра за откриване на търг или конкурс, съответно липсва и заповед за определяне на лицето спечелило търга/ конкурса, също така липсва и сключен договор за наем.

Първоначално в отказа на министъра се твърдеше, че информацията не може да бъде предоставена, тъй като тези заповеди на министъра, както и договорите за наем се съхранявали в Държавния архивен фонд. Като правно основание на отказа беше посочена разпоредбата на чл. 8, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, съгласно която ЗДОИ не се прилага за информацията, съхранявана в Държавния архивен фонд на РБ.

След наша проверка в Дирекция "Централен държавен архив" обаче се установи, че твърдението на министъра не отговаря на истината. Директорът на дирекция "Централен държавен архив" бе така любезен да ни предостави справка , от която е видно, че последните, съхранявани в архива документи от Министерство на образованието и науката са от 1991г. След представянето на тази справка в заседание по делото се стигна и до признание направено от процесуалния представител на министъра, че в министерството не е издавана заповед на министъра за отдаване под наем на въпросния обект и не е подписван договор за наем.

При така изяснените факти Върховният административен съд на РБ V- от отделение се произнесе с решение № 2383 от 17.03.2003г. Съдът отмени отказа на министъра да предостави достъп до поисканата информация като незаконосъобразен /позован на неприложима правна норма/ и задължи министърът да се произнесе отново по заявлението, като изпълни задължението си по чл. 33 от ЗДОИ и уведоми заявителя, че исканата информация не съществува.

Особено внимание от съдебното решение заслужава частта, в която съдът се произнася по направеното от ответника възражение, че липсата на исканата информация обезсмисляла жалбата и лицето заявител нямало интерес от отмяната на акта. В тази връзка съдът отбелязва, че жалбоподателят не е получил достъп до исканата обществена информация, която той е смятал за съществуваща. Следователно това негово право не е реализирано, като същевременно не е удовлетворено и правото му да получи от административния орган адекватен отговор, съобразен с фактическата обстановка и закона.

Също така за отбелязване е и констатацията на съда, че в случая е очевидно некоректното отношение, което министърът е проявил спрямо жалбоподателя. С формулировката "некоректно отношение" съдът е намерил най-тактичния начин да коментира факта, че министърът е излъгал при осъществяване на правомощията си.

Пълният текст на решението на ВАС четете тук (Acrobat PDF 70Кb).
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.03.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP