Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Любов Гусева срещу община Видин

І инстанция – а.д. № 128/2003 г. ВОС
ІІ инстанция – а.д. № 3351/2004 г. ВАС V-то отд.

Заявление:
С писмено заявление, адресирано до кмета на община Видин, г-жа Гусева – член на УС на Видинското дружество за защита на животните, иска да й бъде предоставен достъп до наличната информация, свързана с обявената и проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ограничаване броя на безстопанствените кучета във Видин. По-конкретно е поискана информация за броя на класираните кандидати и на техните предложения по част от задължителните за обявената обществена поръчка условия (квалифициран персонал, оборудване и техника за залавяне и транспортиране, изолатор, ценови предложения).

Отказ:
Писмено решение за отказ, без посочване на правно основание, с обяснението, че исканата информация (оферти на кандидатите) касае сведения от икономически характер, свързана е с оперативната подготовка на актове на кмета на общината и няма самостоятелно значение.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че същият не съдържа правно и фактическо основание съгласно чл. 38 от ЗДОИ, както и мотиви за издаването му. Твърдяното от кмета “сведение от икономически характер” не е сред посочените в ЗДОИ основания за ограничаване правото на достъп до информация. Част от информацията – тази относно спечелилия поръчката подлежи на публикуване по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване. Представител на общината не се явява.

Решение:
С Решение № 188 от 10.12.2003 г. Видинският окръжен съд (ВОС) ОТМЕНЯ отказа като незаконосъобразен и ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА ДА ПРЕДОСТАВИ достъп до исканата обществена информация - с кого е сключен договора за изпълнение на обявената обществена поръчка и при какви условия.

Развитие пред ІІ инстанция:
Решението на ВОС е обжалвано с касационна жалба от кмета на община Видин. В жалбата са изложени аргументите от отказа – информация с икономически характер, която е свързана с оперативната подготовка на актове на кмета, като е посочено още, че при постановяване на отказа кметът е имал предвид защита интересите на трети лица, участващи в процедурата по ЗОП.

Делото е разгледано от Върховния административен съд (ВАС) в едно съдебно заседание и обявено за решаване. Представителят на общината, явил се в съдебното заседание, обосновава законосъобразността на отказа и с твърдението, че поисканата информация представлява търговска тайна по смисъла на чл. 7 от ЗДОИ.

Решение:
С Решение № 8459 от 20.10.2004 г. състав на Пето отделение на ВАС ОТМЕНИ решението на ВОС в частта, с която е задължен кметът да предостави информация с кого е сключен договора за изпълнение на обществената поръчка и при какви услови и вместо него ЗАДЪЛЖИ кмета да предостави достъп до поисканата от заявителката информация, съобразно дадените указания в настоящото съдебно решение и ОСТАВИ в сила решението на ВОС в останалата част. С решението си върховните съдии коригираха решението на ВОС, с което правилно бе отменен отказът на кмета като незаконосъобразен, но не бе точно определена информацията, предмет на заявлението. Особено внимание заслужават съжденията на съдебния състав относно търговската тайна и офертите на класираните кандидати.

Решението на ВАС е окончателно. Пълният текст тук (Acrobat PDF 96Кb)НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 26.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP