Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Дияна Бончева срещу мълчалив отказ на Председателя на Сметната палата

На 04.07.02г. Дияна Бончева, в качеството си на главен редактор на в. "Тунджа" - гр. Ямбол, подава заявление за достъп до обществена информация до председателя на Сметната палата (СП). Със същото иска да й бъде предоставен достъп до наличната информация относно декларациите за имотно състояние, съхранявани в публичния регистър на Сметната палата, на апелативния прокурор Йордан Иванов в качеството му на член на Висшия съдебен съвет, както и информация за извършвани проверки за действителността на подадените от последния декларации и наложени санкции за неспазване на срока за подаване на тези декларации.

На 22.07.02г. получава уведомление от Председателя на СП да конкретизира искането си съобразно чл. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД) (в цитираната разпоредба от ЗПИЛЗВДД са изброени имуществото и доходите, които подлежат на деклариране по реда на този закон). На 06.08.2002г. Дияна Бончева изпраща писмо, с което уточнява предмета на исканата информация. Въпреки това, в предвидения в чл.6, ал.2 от ЗПИЛЗВДД едномесечен срок, не получава отговор.

С помощта на ПДИ мълчаливият отказ на Председателя на СП беше обжалван пред Софийски градски съд (СГС), в резултат на което бе образувано а.д. № 385/2003г. по описа на СГС АО ІІІ - б състав.

С Решение от 15.07.2003г. СГС отхвърли жалбата, с мотива, че тълкуването на чл. 6 от ЗПИЛЗВДД води до извода, че Председателя на СП бил длъжен да предоставя само информация за това дали задължените лица са подали или не декларация по закона, но не и съдържанието на тези данни. Според съдебния състав данните, които се декларират в публичния регистър, представляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

С помощта на ПДИ решението на СГС беше обжалвано пред ВАС. Пълният текст на касационната жалба можете да прочете тук (Acrobat PDF 52 Кb).

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 30.03.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP