Новини - съдебни дела

Начало

 

 

в. "Тунджа" срещу Ямболски районен съд

Със заявление за достъп до обществена информация от 02.10.2002г. Дияна Бончева (гл. редактор на в. "Тунджа" гр. Ямбол) поиска от председателя на Ямболски районен съд да й бъде предоставена наличната информация по наказателно дело от общ характер № 290/2002г. /образувано по повод пътно транспортно произшествие/ както следва: обвинителен акт, наложено от съда наказание и мотиви към наложеното от съда наказание.

С Определение № 225 от 17.10.2002г. Председателят на ЯРС отказа достъп до информацията на основание чл 4, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - разпоредбата предвижда, че всеки има право на достъп до информация по реда на ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за получаване на информация. Такъв специален ред според Председателя на ЯРС е предвиден в Наредба № 28 от 1995г. на Министерство на правосъдието за функциите на служителите в помощните звена и канцелариите на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изрично в чл. 35, ал. 3 от Наредбата било указано по какъв начин и за какво трети лица могат да получат преписи, извлечения от документи или цели такива и удостоверения от дела, по които не са страни /само след удостоверяване, че същите им са необходими по друго дело или пред учреждение, предприятие или организация/.

С помощта на ПДИ отказът бе обжалван в съда.

След подаване на жалбата чрез ЯРС до Ямболски окръжен съд (ЯОС), съдиите от ЯОС си направиха отвод, а ВАС определи делото да бъде разгледано от Сливенския окръжен съд /а.д. № 8 от 2003г./.

С Решение № 35 от 07.07.2003г. Сливенският окръжен съд (СлОС) остави без уважение жалбата и потвърди отказа на председателя на ЯРС. В мотивите си съдебният състав прие, че действително ЯРС е задължен субект да предоставя достъп до информация по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, но поисканата от жалбоподателката информация не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, тъй като се иска конкретна информация, по конкретно дело срещу определено лице. Освен това правилно отказът бил мотивиран с приложението на Наредба № 28 от 1995г. на Министерство на правосъдието.

Това решение на СлОС бе обжалвано с касационна жалба пред ВАС, отново с помощта на ПДИ. Пълният текст на касационната жалба можете да прочетете тук (Acrobat PDF 63 Кb).НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.03.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP