Home

 

 

След като прочетете този документ използвайте BACK/НАЗАД бутона на вашия браузер, за да се върнете към предишната страница.


Меморандум

На участниците в семинар “Достъп до информация – практики и регулация на местно равнище”

Семинарът е организиран от фондация Програма Достъп до Информация

Стара Загора – 25. 06. 1999

Ние, представителите на местната власт на община Стара Загора, на неправителствени организации и журналисти, работили съвместно на семинара “Достъп до информация – практики и регулация на местно равнище”, се обединихме около следните препоръки към авторите на проекта за ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Принципни Критики

1. Относно използваните в закона определения и понятия

Проекта на Закона за достъп до обществена Информация (ЗДОИ) въвежда неясни понятия и термини, за които няма дефиниция не само в текста на проекта, но и в останалата нормативна уредба на Република България. Като пример могат да се посочат термините: “общественозначима информация”, “обществен живот”, “служебна тайна” ( това определение в различните закони има различно съдържание и не е ясно какво е то в ЗДОИ ).

Препоръка:

Препоръчваме от проекта да отпаднат неясните определения или да бъдат дефинирани в самия закон.

 1. Относно задължените по закона субекти
 2. ЗДОИ въвежда като задължени субекти и лица, които са извън системата на органите на държавна власт. Целта на едно подобно законодателство е да осигури публичност на управлението, ето защо нелогично е задължаването на лица извън сферата на държавно управление да предоставят информация по този закон.

  Препоръка:

  Препоръчваме като задължени субекти по ЗДОИ да останат само органите на държавна власт, техните администрации, както и предприятията на бюджетна издръжка.

 3. Относно липсата на законови ограничения на правото на достъп до информация
 4. ЗДОИ не поставя ясна и точна граница между свободната за достъп информация и тази, защитена посредством тайната. Действително в проекта се споменават институтите на държавната и служебната тайна, но без да е ясно какъв е обемът и обхвата им. От изключителна важност за ефективното приложение на бъдещия ЗДОИ и ясното и точно описание на ограниченията на правото на достъп до информация. Абсолютно необходимо е ЗДОИ да провежда принципа “Достъпна е цялата информация съхранявана от задължените по закона субекти, с изключение на тази, попадаща в изрично изброените в закона ограничения”

  Препоръка:

  ЗДОИ непременно трябва да съдържа отделна глава, описваща ограниченията на правото на достъп до информация.

  Препоръчваме на авторите конкретно и ясно да изброят ограниченията на правото на достъп, като същевременно очертаят обхвата им и отнемат потенциалната възможност на други закони или на администрацията да добавят нови ограничения.

 5. Относно възможността за контрол

ЗДОИ не предвижда възможност за административен контрол, считаме това като основен недостатък на проекта.

Възможността за съдебен контрол действително е предвидена в проекта, но така проведена поставя някои въпроси, на които текста не дава отговор. Например: Тъй като ЗДОИ предвижда като задължени субекти всички органи на държавна власт, следователно и съда ще бъде задължен да предоставя информация. Не е ясно обаче пред кого ще бъдат обжалвани отказите на ВАС да предоставя информация. Не е ясно също така и пред кой съд ще се обжалват отказите на законодателната власт за предоставят информация

Препоръка:

Препоръчваме на авторите да предвидят възможност за обжалване на отказ за предоставяне на информация пред горестоящ административен орган.

Препоръчваме на авторите да изясня хипотезите при които на практика и възможността за съдебен контрол не съществува.

 

Списък на участниците в семинара:

 1. Христина Ковачева – ФРМС
 2. Йордан Сираков – ИМС
 3. Недялка Филипова – в. Труд
 4. Росица Въльовска – в. Труд
 5. Таня Иванова – радио “Домино”
 6. Татяна Ганчева – Пресцентър на община Стара Загора
 7. Румен Ангелов – БООК
 8. Мариана Стоилова – БООК
 9. Силвана Налбантова – радио “Стара Загора”
 10. Антон Василев – ПДИ, Хасково, РТВЦ Хасково
 11. Атанас Стойчев – в. “Монитор”
 12. Маргарита Нейчева – началник отдел “Гражданско състояние”, Стара Загора
 13. Желяна Грудева – началник отдел “ЦИУГ”, Стара Загора
 14. Евгений Желязков – секретар на община Стара Загора
 15. Радка Добрева – регионален информационен център за европейска интеграция – Стара Загора
 16. М-р Кирко Кирковски – офицер за информация и връзки с обществеността на 2 ЛПБРр – Стара Загора
 17. Христина Митева – клуб “Отворено общество”
 18. Матей Бонев – в. “Стандарт”
 19. Петя Николова – в. “Гълъбовски вести”
 20. Катя Киликчиева – секретар на община Казанлък
 21. Йонка Георгиева – говорител на РДВР
 22. Ростислав Величков – “Верея кабел” ООД
 23. Ирена Недкова – МОЦ “Августа Траяна”
 24. Живко Танев – МОБС
 25. Мариана Стойчева – клуб “Отворено общество”
 26. Даниела Митева – областна администрация Стара Загора
 27. Станимира Димова – ТВ Стара Загора
 28. Николай Нинов – ПДИ
 29. Фани Давидова – ПДИ
 30. Александър Кашъмов – ПДИ
 31. Константин Паликарски – COLPI
 32. Марина Караконова - ПД

 

Можете да заредите документа в Acrobat PDF-файл тук (53 KBytes).



НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP