П Р О Т О К О Л

София, 17.12.2002 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на седемнадесети декември две хиляди и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, ТАНЯ РАДКОВА
при участието на секретаря Мадлен Дукова и с участието на прокурора, Македонка Поповска сложи на разглеждане дело № 9254 по описа за 2002 година, докладвано от председателя ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 от ГПК на второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Росен Лозанов Алексов редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ: Кмета на община Благоевград редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Жалб.АЛЕКСОВ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

Жалб.АЛЕКСОВ: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Жалб.АЛЕКСОВ: Моля, да отмените решението на окръжния съд Благоевград и върнете делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав. Подробни съображения са изложени в касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна.
Заявлението за достъп до обществена информация с дата 21.12.2001 г. е подадено до кмета на общината и до управителя на Зоопарка. В същото жалбоподателят не е разграничил въпросите, по които желае да получи информация от кмета, респ. от управителя. Същевременно с писмото на кмета /с дата 31.01.2002 г./ е даден отговор на поставените въпроси. Преценката на жалбоподателя, че отговорът е непълен, не означава, че той не му е предоставил заявената информация.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: