ЖАЛБА

От Росен Лозанов Алексов,
адрес: Благоевград, ул. "Кръстьо Асенов" №5,

Срещу мълчаливия отказ на Кмета на Община Благоевград и мълчаливия отказ на Управителя на Зоопарк Благоевград, да ми осигурят достъп до обществена информация поискана с Заявление, по реда на Закона за достъп до обществена информация.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪДИЯ,

С Заявлението с вх. №94-00-5600/21.12.2001 г. на Община Благоевград, поисках достъп до Общинския бюджет в частта си субсидия на Зоопарк Благоевград. По въпроси, които са от компетеннтността на Управителя на Зоопарк Благоевград, подадох копие от Заявлението и до него, за което удостоверявам с известие /обратна расписка//Приложение №1/.

Закона за Общинския бюджет е публичен в своята приходна и разходна част, за това,
Моля да съдействате да получа достъп до исканата от мен обществена информация поискана със Заявление до Кмета на Община Благоевград и Управителя на Зоопарк-Благоевград /Приложение №2/.

Надявам се, че жалбата ми ще бъде уважена.

Приложения, съгласно текста.


С уважение,

Р. Алексов