ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗООПАРК
БЛАГОЕВГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до обществена информация

На основание Закона за достъп до обществена информация /ДВ бр.55/2000г./

От Росен Лозанов Алексов, гр.Благоевград
/трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя/

Моля, да получа информация за:
/ описание на исканата информация./

1. В какъв размер е общинската субсидия за Зоопарк-Благоевград?
2. Каква част от него е предназначена за храна за отглежданите животни?
3. Каква част от него е за ветеринарно обслужване и лечение за животните?
4. Какви мерки са взети в настоящия момент за лечение на заболялата женска кафява мечка?
5. Какъв е дневния и порцион и какви лекарства и каква Ветеринарномедицинска процедура се провежда в момента за нейното лечение?
6.Резултатите от аутопсията на женската кафява мечка.

Предпочитана форма за предоставяне на информацията

Преглед на документи и писмена по избор
/писмена, устна, на технически носител или друг ./

Координати за кореспонденция:
/адрес, телефон, факс.е-mail /

гр. Благоевград; ул. "Кръстъо Асенов" №5

Заявител:

21.12.2001 г.
Благоевград
/дата/