П Р О Т О К О Л

София, 28.01.2003 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при участието на секретаря Мадлен Дукова
и с участието на прокурора Македонка Поповска
сложи на разглеждане дело № 10087 по описа за 2002 година ,
докладвано от председателя ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.107 от ГПК на второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: "Маки" ООД редовно призовани, се представляват от АДВ.ТЕРЗИЙСКИ.
ОТВЕТНИКЪТ: Кмета на община Берковица редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: Поддържам касационната жалба. Няма да представям допълнителни доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: Моля подадената жалба да се счита за касационната такава.
Съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОС се предвижда общодостъпност на актове за общинска собственост, съдържащи се в актовите книги. Първоинстанционният съд е пропуснал да отбележи, че дори процедурата за осъществяване на достъп до тези книги, регламентирана в ППЗОС да има особеностите на административна услуга, достъп до акта следва да бъде предоставен, тъй като при наличието на клаузи за общодостъпност е без значение кой закон ще бъде приложен.
В тази връзка моля да уважите жалбата, отмените обжалваният административен акт и да задължите община Берковица да предостави исканата информация.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна.

Правото на достъп до обществена информация, в частност относно исканата от жалбоподателя информация, касаеща обект - общинска собственост, не е безусловно. В тази връзка решението на окръжния съд съдържа аргументирани мотиви, защо това е така. Вярно е, че съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОС, актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях, но това може да стане при условия и ред, определени в Правилника за неговото прилагане. Предвиденият в чл. 40 от Правилника условия и ред изключват реда по ЗДОИ. Поради това несъстоятелен и неправилен е доводът на жалбоподателя, че предвид прогласената в чл. 62, ал. 2 от ЗОС общодостъпност до актовите книги за общинските имоти, следва да бъде предоставен достъп до тях, независимо от това кой закон ще се приложи.
РЕПЛИКА АДВ.ТЕРЗИЙСКИ: Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОС общините са длъжни да дават справки при поискване. Няма други реквизити освен по ал. 3. Възникнало е задължение за общината и същата следва да даде исканата информация.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: