ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД

гр. Берковица 31.10.2001г.

На основание чл. 44 от ЗМСМА във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация

НАРЕЖДАМ

1. Да се осигури достъп до информация, касаеща обявени и проведени търгове и конкурси за продажба на бунгало, находящо се в имот пл. № 713, местност "Ашиклар", землище гр. Берковица именно:
- заповед № РД-15-288 от 03.09.1999г. и протокол за проведен търг на 07.10.1999г., публикуван във вестник "Ком"- брой 30/10.09.1999г. и в-к "Дума" бр. 176 от 07.07.1999г.
- заповед № РД-15-340 от 09.10.2000г., протокол от 14.11.2000г. и протокол от 21.11.2000г. за проведени конкурси, публикувани във в-к "Стандарт" бр. 2806/12.10.222г. и в-к "Ком" бр. 36 от 13.10.2000г.
2. Не се осигурява достъп до документите, касаещи собствеността на обекта, както и съответните оценки на вещи лица, тъй като съшите не представляват обществена информация по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
3. Достъпът до исканата информация ще бъде осигурен в продължение на един месец от връчване на решението след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
4. Формата, под която ще бъде предоставен достъпът до информация- копия на хартиен носител на следните документи:
- заповед № РД-15-288 от 03.09.1999г.
- протокол за проведен търг от 07.10.1999г.
- заповед № РД-15-340 от 09.10.2000г.
- протокол за проведен конкурс от 14.11.2000г.
- протокол за проведен конкурс от 21.11.2000г.
5. Разходите по предоставяне на достъп до информация, възлизат в размер на 2,80 лв.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14- дневен срок.

Съгласувал юрист:

КМЕТ: