ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От Кирил Линков Григоров
Управител на "Маки" ООД
гр. Берковица, ул."Ст. Стамболов"№30,тел.42-21

Уважаеми господин Кмет,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена цялата налична информация за бунгало "Ашикдар", собственост на община Берковица.
· Документи за придобиване и собственост на бунгалото и прилежащия му терен.
· Документите по обявяване и провеждане на търгове и конкурси за продажба на бунгало "Ашикдар".
· Съответни оценки на вещи лица за стойност на бунгалото и терена.

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
· копия на хартиен носител

Гр. Берковица Подпис:
23.10.2001г.