ДО МИНИСТЪРА НА
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Г-жа ЛИДИЯ ШУЛЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ
Страшимир В. Козаров
Адрес: гр.София 1505; ул."Голаш" №32р вх."Б"

Уважаема госпожо министър,

На ………. изпратих до Вас заявление за достъп до обществена информация. До този момент не съм получил никакъв отговор, макар , че предвидените в закона за достъп до обществена информация срокове изтекоха.

Ако нямате подобни данни, моля да ми отговорите официално, че не разполагате с тях. Ако нямате право да предоставяте подобна информация, моля също да ми отговорите официално, като посочите изрично мотивите, с които ми отказвате предоставянето на информацията.

Във връзка със заявлението ми искам да отбележа следното:
1. Законът за достъп до обществена информация действа и изрично задължава държавните органи и органите на местно самоуправление да предоставят достъп до информация. В противен случай следва да се налагат административни санкции.
2. Законът ви задължава да отговорите на моето искане с решение за предоставяне на достъп или за отказване на достъп в 14 дневен срок. Мълчаливи откази, какъвто се явява вашият не се допускат изобщо.

Въз основа на горното, моля още веднъж на основание закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставено копия на хартиен носител на следните категории информация:

1. Брой на регистрираните инвалиди към 31.12.2001 в Република България, съответно с физически, слухови, зрителни и ментални увреждания, разпределени по стандартните проценти загубена трудоспособност, а именно - от 50% до 70%р от 71% до 90% и над 90%.
2. Сведение за трудовата заетост на инвалидите в трудоспособна възраст по вид увреждане и загуба на трудоспособност.
3.За периода 2000 - 2001 година:
· Брой на отпуснатите от ФРСИ безплатни слухови апарати и безплатни батерии на инвалиди със загуба на слуха над 50%, т.е. с призната от ТЕЛК загуба на работоспособност над 50%
· Брой на отпуснатите от ФРСИ безплатни слухови апарати и безплатни батерии на хора със слухово увреждане т.е. със загуба на слуха над 50%, без призната от ТЕЛК загуба на работоспособност над 50%

Във връзка с искането ми за информация искам да отбележа следното: Исканата от мен информация е за обобщени данни, поради което не би могла да бъде ограничена за достъп на каквото и да е законово основание.

Поради изложеното, вярвам, че този път ще получа достъп до исканите от мен данни в законоустановеният 14 дневен срок.

С уважение:
С. Козаров

София