ДО МИНИСТЪРА НА
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Г-жа ЛИДИЯ ШУЛЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ
Страшимир В. Козаров
Адрес: гр.София 1505; ул."Голаш" №32р вх."Б"


Уважаема госпожо министър,

Моля на основание закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставено копия на хартиен носител на следните категории информация:

1. Брой на регистрираните инвалиди към 31.12.2001 в Република България, съответно с физически, слухови, зрителни и ментални увреждания, разпределени по стандартните проценти загубена трудоспособност, а именно - от 50% до 70%р от 71% до 90% и над 90%.
2. Сведение за трудовата заетост на инвалидите в трудоспособна възраст по вид увреждане и загуба на трудоспособност.
3. За периода 2000 - 2001 година:
· Брой на отпуснатите от ФРСИ безплатни слухови апарати и безплатни батерии на инвалиди със загуба на слуха над 50%, т.е. с призната от ТЕЛК загуба на работоспособност над 50%
· Брой на отпуснатите от ФРСИ безплатни слухови апарати и безплатни батерии на хора със слухово увреждане т.е. със загуба на слуха над 50%, без призната от ТЕЛК загуба на работоспособност над 50%

Във връзка с искането ми за информация искам да отбележа следното: Исканата от мен информация е за обобщени данни, поради което не би могла да бъде ограничена за достъп на каквото и да е законово основание.

Поради изложеното, вярвам, че ще получа достъп до исканите от мен данни в законоустановеният 14 дневен срок.


С уважение:
С. Козаров

София