ДО МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА
Г-Н НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

КОПИЕ: ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
"КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПАРИЧНИТЕ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА"
Г-Н ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ

УТОЧНЕНИЕ

от Росица Красимирова Димитрова,
София, ж.к."Младост" бл.477А, ап.16

Господин Министър,

Във връзка с писмо изх.№ 94-Р-36/13.06.02г. на Директора на дирекция "Капиталови пазари и управление на непаричните платежни средства" към Министерството на икономиката по повод мое заявление за достъп до обществена информация Ви уведомявам:

1. Горепосоченото писмо не изхожда от задължен по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ субект. Според чл.З, ал. 1 от ЗДОИ такъв субект в системата на министерството на икономиката е единствено министърът, тъй като той единствен е орган на изпълнителната власт. Необходимостта от уточняване на заявлението може да бъде констатирана единствено в хода на разглеждане на заявлението за достъп до обществена информация, а съгласно чл.28, ал.2 вр. с ал. 1 от ЗДОИ заявленията за достъп до информация се разглеждат от органите или изрично определени от тях лица. Следователно директорът на дирекция може да извърши уведомлението за уточняване на заявлението само ако е изрично овластен.

2. Считам, че в подаденото от мен заявление информацията е описана ясно - допускам, че в министерството на икономиката е налице знание по въпроса каква документация е създадена в хода приватизацията на "Екотерминженеринг" ЕООД, по кои преписки е подредена тази документация и къде точно се намира. Това знание е достатъчно, за да бъде удовлетворено искането ми за преглед на документацията. За по-голяма яснота подчертавам, че желая да прегледам цялата документация по приватизацията на дружеството -както на обособените части, така и на дяловете, продадени с договор от 14.08.02г. За удовлетворяване на това ми искане очаквам, в изпълнение на задълженията по ЗДОИ, да ми бъдат представени и намиращите се във вашето ведомство описи на документацията, съдържаща информация по посочената тема.

3. Тъй като поисканата от мен форма на достъп е преглед на документацията, смятам, че не се налага по-голямо уточнение, както би било, ако исках от Вас да ми бъдат копирани определени документи. Едва след като прочета в цялост документацията, ще бъда в състояние евентуално да определя конкретни документи за копиране - с ново заявление за достъп.

4. Подчертавам, че настоящото писмо не може да се тълкува като отказ от жалбата ми пред ВАС. Обратно, считам полученото уведомление за издадено без компетентност и без да са налице законовите предпоставки за издаваното му, при което положение все още е налице отказ от Ваша страна.

5. Надявам се че изложеното в настоящото писмо ще допринесе за точното изпълнение на задължението Ви по ЗДОИ, чрез което аз ще мога да си съставя мнение за дейността на Министъра на икономиката в качеството му на орган по чл.З от ЗППДОП при приватизацията на "Екотерминженеринг" ЕООД. Убедена съм, че изпълнението на това задължение ще допринесе за общественото доверие в повереното Ви министерство.

С уважение:
София
27.06.02г.