РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

до

Г-ЖА РОСИЦА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
Ж. К. "МЛАДОСТ", БЛ. 477А
ГР. СОФИЯ

С обратна разписка

Относно: предоставяне на достъп до преписката по приватизация на "Екотерминженеринг" ЕООД, гр.София

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

По повод Ваше заявление с вх. № Т 94-Р-36/15.05.2002 г., на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Ви уведомявам, че е необходимо да уточните предмета на исканата от Вас информация. Моля да имате предвид, че ако уточнението не бъде направено до 30 дни от получаване на настоящото писмо, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ заявлението Ви ще бъде оставено без разглеждане.

С уважение,

Любомир Чакъров
Директор на дирекция
"Капиталови пазари и управление
на непаричните платежни средства"