ДО МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА
Г-Н НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Росица Красимирова Димитрова
адрес: София, ж.к."Младост" бл.477А

Господин министър,

На 07.12.00 г. се обърнах към Министъра на икономиката с искане да ми предостави копия от документи, свързани с приватизацията на "Екотермининженеринг" ЕООД. С писмо изх. № Р-46/28.12.00г. Министърът на икономиката по това време - Петър Жотев ми отговори, че документацията по сделката за приватизация е служебна и търговска тайна на приватизиращото се предприятие, съгласно чл.З-а от Наредба за условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по ЗППДОбП.

Междувременно, с ПМС № 95 от 11.04.01г., обн. ДВ бр.39/18.04.01г. бе отменена цитираната по-горе наредба и приета Наредба за условията и реда за предоставяне на информация, съставляваща служебна тайна, при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Съгласно последната, която е в съответствие с международните стандарти за достъп до обществена информация и политиката за прозрачност на управлението, служебна тайна е само документацията, посочена в чл.2, ал.1 от Наредбата, и то само до приключването на приватизационната процедура.

Поради това отново моля по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на информация, съставляваща служебна тайна, при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия да ми предоставите достъп до документацията по сделката за приватизацията на "Екотерминженеринг" ЕООД под формата на преглед на документацията, в съответствие с чл.26, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ.

След прегледа на информацията ще бъдем в състояние ясно да посочим кои документи бихме желали да бъдат копирани за нас, без да натоварваме министерството с голям обем работа.

Приложение: 1. Молба от 07.12.00г.
2. Писмо № 94-Р-46/28.12.00г.

С уважение: