РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

До
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
V ОТДЕЛЕНИЕ
Адм. дело №1763/2001

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ

От Министерство на труда и социалната политика

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на Сдружение "Център за независим живот", като неоснователна поради следните аргументи:

1. Писмото от 11.09.2000г., с което Сдружението твърди, че е поискало достъп до обществена информация не съдържа изискваните от чл. 25 на ЗДОИ задължителни реквизити на заявление и по тази причина е оставено без разглеждане, така:
- исканата информация не е описана, говори се за "проект", "програмен документ", "интерес към проектната документация" и в крайна сметка не става ясно достъп до каква информация се иска.
- Не е посочена предпочитана форма за достъп до информация.

2. Със Заявлението от 12.01.2001г., Сдружението е уточнило, че иска достъп до информацията съдържаща се във всички документи по проекта "Персонален социален работник".

Поради това, че исканата информация, засяга и интересите на трети лица - Синдиката на българските учители и федерацията на синдикатите в здравеопазването, които са инициатори на Програма "Персонален социален работник", беше необходимо да се получи тяхното съгласие за предоставяне на достъп. Такова изрично, писмено съгласие не е получено в срок.

На 12.02.2001г. Министерството изпрати писмо до Сдружение "Център за независим живот, от което ясно личи, че Програмата е на един ранен етап на изработване и предстоят преговори, обмен на мнения и становища за окончателно съгласуване на всички елементи на Проекта. В писмото се говори само за проект на Програма и то не окончателен, а в процес на изготвяне. Публикациите в пресата, че Програмата е вече факт не са достоверно доказателство за това. Не е доказателство и фактът, че е осигурено първоначалното финансиране на Програмата, защото и до сега не е изразходвано нищо от предоставените средства.

Съгласно чл.11 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация, Министерският съвет приема програми за намаляване на безработицата. Такава се предвижда да бъде и Програмата "Персонален социален работник". Програмите се приемат с решение, те стават част от акт на Министерски съвет. Така програмите стават официална обществена информация, по смисъла на Закона и достъпа до нея се осъществява чрез обнародване /чл.12, ал.2 от ЗДОИ/.

На основание чл.13, ал.2 от ЗДОИ достъпът до обществена информация свързана с оперативната подготовка на Програмата "Персонален социален работник" може да бъде ограничен. Към настоящия момент Министерството разполага само с информация от типа на визираната в т.1 и т.2 /чл.13, ал.2/ обществена информация и предвид липсата на писмено съгласие от третите лица, МТСП предпочита да ограничи достъпа до нея.

В писмото от 12.02.2001г. МТСП е запознало Сдружението с информацията, която не засяга интересите на третите лица и може да му бъде предоставена.

Младши юрисконсулт:
/Румен Коцев/