РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

До

Г-ЖА КАПКА ПАНАЙОТОВА -ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"
Ул.Гургулят, № 2 СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНАЙОТОВА,

По повод изразеното от Вас желание Ви информираме относно развитието на Програма "Персонален социален работник".

По инициатива на Синдиката на българските учители и Федерацията на синдикатите в здравеопазването Министерство на труда и социалната политика започна подготовката на Програма за заетост и социални услуги. В хода на преговорите бе уточнено, че в изпълнение на Програмата ще бъдат привлечени на работа безработни учители и средни медицински кадри, които ще оказват пакет от услуги в домашна обстановка на нуждаещи се деца и възрастни хора с увреждания, на хронично болни или самотни граждани.

В изпълнение на поетия ангажимент Министерство на труда и социалната политика осигури първоначалното финансиране на Програмата в размер на 250 хил.лв. Изразходването на тези средства ще започне след окончателното съгласуване на всички елементи на Проекта.

В момента се подготвя частта на Програмата свързана с обучението на участниците за придобиване на необходимите умения.

Изпълнението на Програмата ще бъде осъществявано от организациите инициатори и Министерство на труда и социалната политика.

С уважение,
МИНИСТЪР:
/Иван Нейков/