До
г-н Иван Нейков
Министър на труда
и социалната политика

Заявление за достъп до информация

от Сдружение "Център за независим живот" - София;
ул. "Гургулят" №2, София 1000; тел.: 989 88 57, 981 15 48, 980 58 39

Уважаеми господин министър,

На 11.09.2000 г. Ви изпратихме писмо с Ваш вх.№ 740033 с искане да ни предоставите програмния документ за проект, за който научихме от публикации в печата. До този момент не сме получили нито отговор на писмото с искането, нито програмния документ.

На основание Закона за достъп до обществена информация отново настояваме да ни бъдат предоставени всички документи по проекта "Персонален социален работник".

Желаем да получим исканата информация под формата на копия на хартиен носител.

Приложение: ксерокопия на публикации в печата по проекта.

С уважение:
Капка Панайотова,
Изпълнителен директор