МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ о ХОТЕВ
УЛ. "СЪБОРНА" № 2А ГР. СОФИЯ
Към наш № МЛ-96-00-189/21.07.2000 г.

Относно: искане за предоставяне на информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОТЕВ,

Изискваната от Вас информация не е обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация и представлява служебна тайна съгласно § 1, т. 1 от ДР на Данъчния процесуален кодекс /ДПК/.
Право на всеки данъчен субект е опазване на тайната относно обстоятелствата, станали достояние на данъчната администрация при условията на ДПК - чл. 23, ал. 1, т. 7 от Кодекса, а задължение на служителите в данъчната администрация, съгласно чл. 12 и чл. 242, ал. 1, т. 3, от ДПК е да пазят в тайна и не използват за други цели освен за прякото изпълнение на служебните си задължения всички станали им известии факти и обстоятелства, определени в кодекса като служебна тайна. На основание последните посочени две разпоредби тайната можё да се разкрива единствено въз основа на акт на орган съдебната власт, както и по писмено искане на друг данъчен орган.

Вие разполагате с възможността - на конкретно поставени от Вас въпроси, отнасящи се до проблеми свързани с Вашето данъчно облагане - да бъдете информирани в подходяща форма.

ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР