ДО ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ
Г-н Антон Тончев

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ
ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ
Адрес: София 1111, ж.к. Яворов, бл. 49, вх. Г

Уважаеми господин данъчен директор,

Моля на основание Закона за достъп до обществена информация, да ми бъде предоставено копие на хартиен носител на ваше писмо с ваш изходящ номер № 930072/20.02.2000. Писмото представлява ваш отговор на запитване от данъчно задължен субект за тълкуване на данъчния закон. Изрично уточнявам, че не желая да ми бъдат предоставени данните на лицето, което е отправило запитването към вас. Интерес за мен представлява единствено съдържанието на вашият отговор.

С уважение
Димитър Тотев

София
21.07 2000 година