ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

от
Фондация "Програма Достъп до Информация"
седалище: гр. София, СО р.'Триадица"
адрес за кореспонденция: ул. "Раковски" № 120, ет.4,
представлявана от Гергана Жулева

по чл.24 от Закона за достъп до обществена информация

Уважаеми Господин Министър,

Моля да издадете решение да ми бъде предоставен достъп до следната обществена информация:

I. Вашите или утвърдени от Вас актове, касаещи организацията, техническото осигуряване и провеждането на обучение по СИП "Религия - Ислям", а именно:

1. Концепция за обучението на мюсюлманските деца по предмет "Религия" в общообразователните училища, която включва мотиви, цели и учебно съдържание на предмета "Религия;

2. Методическо ръководство за издаване, разпространение и система за ползване на учебните помагала по този предмет;

3. Акта за одобряване на и списъка на одобрените учебници и учебни помагала на български език;

4. Указание за експериментално изучаване на Ислям в часовете по СИП "Религия" през втория учебен срок на учебната 2000 - 2001 г. в общинските училища на Република България.

II. Всички съществуващи Ваши или утвърдени от Вас актове, касаещи организацията, техническото осигуряване и провеждането на обучение по СИП "Религия - Християнство" или "Вероучение" (не ми е известно точното наименование на същия предмет, но касаещ обучението на желаещите това деца в християнските ценности), в т.ч. концепции, методически ръководства, указания, окръжни, инструкции, учебници, учебни помагала и т.н.

Предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация в т.1 -копия на хартиен носител, а за тази в т.II - писмена справка.

София
26.02.2001г.

С уважение:
Гергана Жулева
Председател