ПРОТОКОЛ

Днес, 23.10.2001 г. се състави настоящият протокол между:

Никола Георгиев Попов-Директор на Общинско предприятие "Зоомилосърдие", в качеството на предоставящ информация по Закона за достъп до обществена информация (ДВ, бр. 55, 07.07.2000 г.)

и

Кристина Славова-представител на Регионален природозащитен център "На ти с природата" като заявител на информация. Предоставящ информация връчи на хартиен носител 21 бр стваници. (поправено на 19 бр).

Заявителят на информация съгл. чл. 311 ал. 1 от ЗДОП е заплатил и представил платежено нареждане. Стойността за изготвяне на информацията е съгл. Писмо № 10/ 10.01.2001г. на МФ.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра, по един за двете страни.

Никола Попов:
(Директор на ОП "Зоомилосърдие")

Кристина Славова:
(Представител на "На ти с природата")