СТОЛИЧНА ОБЩИНА

До
Регионален природозащитен център
"На ти с природата"

гр. София, 1336, ж.к. "Люлин",
бл. 004, вх. Б, ет. 1, ап. З

На № 15-00-116/07.08.2001г

За периода от 11.01.1999г до 01.09.2001г по Програмата на Столична обшина за събиране на бездомните кучета на териториторията на гр. София, приета с Решение № 41 по Протокол № 14 от 24.07.2000г. на СОС с български природозащитни НПО се работи въз основа на:

· Наредително писмо на Кмета на Столична община 470-00-97/09.09.2000г.
· Заповед на Кмета на Столична община РД-09-660/23.05.2001г.

Приложения:
1. Решение № 41 по Протокол № 14/24.07.2000г на СОС
2. Писмо 470-00-97/09.09.2000г.
3. Заповед РД--09-660/23.05.2001 г.

Зам. кмет на Столична община