СТОЛИЧНА ОБЩИНА

До
Регионален природозащитен център
"На ти с природата"

гр. София, 1336, ж.к. "Люлин",
бл. 004, вх. Б, ет. 1, ап. З

На № 15-00-117/07.08.2001г

Субсидията за Регионалната ветеринарно-медицинска служба са отпуснати по Програмата на Столична община за събиране на бездомните кучета на териториторията на гр. София, приета с Решение № 41 по Протокол № 14 от 24.07.2000г. на СОС и на основание Наредително писмо на Кмета на Столична община 470-00-97 / 09.09.2000г.

Приложения:
1. Решение № 41 по Протокол № 14/24.07.2000г на СОС
2. Писмо 470-00-97/09.09.2001 г.


Зам. кмет на Столична община